งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 43,000 บาท(สูงสุด) !! รับเยอะ 344 อัตรา / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558

20 ส.ค. 2558 เวลา 07:09 น. 209,188 ครั้ง
Advertisement

เงินเดือน 43,000 บาท(สูงสุด) !! รับเยอะ 344 อัตรา / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558


Advertisement
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

jobs2
ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายคดี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,900-43,200 บาท


ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-4 ฝ่ายนิติกรรมสัญญา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,850 - 22,320 บาท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4 ฝ่ายสวัสิดการและแรงงานสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 16,050-18,600 บาท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 / เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 16,050-43,200 บาท


ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 (วิศกรรมเครื่องกล) ส่วนบำรุงรักษาระบบลำเลียงสัมภาระ ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,100 บาท


ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษาจีน)
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ผลการศึกษา Pass ในกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 (วิศวกรรมเครื่องกล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,100 บาท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 3 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท


ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น
ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
จำนวน 60 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,700 บาท
ไม่จำกัดเพศ 
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขั้นไป ไม่จำกัดสาขา


ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 53 อัตรา (เพศชาย 45 อัตรา, เพศหญิง 8 อัตรา)
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
จำนวน 39 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาทตำแนห่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาทตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาทตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษารัสเซีย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ผลการศึกษา Pass ในกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 19 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 (ภาษาจีน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ผลการศึกษา Pass ในกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินดือน 18,100-18,600 บาทตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
จำนวน 37 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 (ภาษาจีน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ผลการศึกษา Pass ในกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,100-18,600 บาท


ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,100-18,600 บาท


ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,050 บาทตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,770-13,800 บาทตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิงและกู้ภัย
จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 9,630 บาท
ระดับการศึกษา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้้น
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,770 บาท
วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาตำแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 36,000-43,200 บาทตำแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนบริการทางการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 36,000-43,200 บาท


ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร
ใครที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - วันที่ 18 กันยายน 2558 ในวันและวลาทำการ ณ สถานที่ต่างๆ ตามไฟล์

 ข้อมูลจาก sobkorpor.com

รับสมัครพนักงาน จำนวน 344 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisement
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
Advertisement

งานล่าสุด >>

ผู้สนับสนุน

หางาน part time กด Like ติดตาม
^