งานราชการล่าสุด

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2567

22 เม.ย. 2567 เวลา 12:47 น. 25,564 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมทรัพยากรน้ำ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2567


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

หน่วยที่ 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิปัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรม
ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเดียวกัน ในสาขาวิชากรปัญ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิปัติงาน
อัตราเงินเตือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวก้น ในทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่ว'ไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเยวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเตียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น'ไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น'ไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 7. ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิปัติงาน
อัตราเงินเตือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิค
โลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 9. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิปัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระตับเยวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 
 

#2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ต่ลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์สมัคร


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^