งานราชการล่าสุด

เปิดสอบท้องถิ่น 67 กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา รับสมัคร 8-29 มี.ค.67

01 ก.พ. 2567 เวลา 07:30 น. 753,433 ครั้ง

เปิดสอบท้องถิ่น 67 กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา รับสมัคร 8-29 มี.ค.67นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2567 เตรียมเปิดรับสมัคร อัพเดทข่าวล่าสุด

วันที่ 2 มกราคม 2567 ทางเฟซบุ๊ก ป.วรากร ยานุทัย ปลัด ทต.บันนังสตา จ.ยะลา ได้เผยแพร้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่น (กสถ.) เกี่ยวกับผลการประชุม คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2567 เป็นการประชุมวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

#แจ้งทุกๆท่านเพื่อทราบครับ

#สรุปผลการประชุม กสถ. ครั้งที่ 1/2567 วันนี้ครับ
#วาระ 4.1 เห็นชอบตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.รายงานการร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบ (ข้อมูล ณ 3 ม.ค.67) จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา
#วาระ 4.2 เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเตรียมการและดำเนินการสอบแข่งขัน โดยเห็นชอบเฉพาะการใช้จ่ายที่จำเป็น และบางรายการ ให้ฝ่ายเลขา นำมาเสนอใหม่ในครั้งหน้า
#วาระ 4.3 เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีข้อสังเกต ให้ฝ่ายเลขานำไปเป็นข้อมูลประกอบ
#วาระ 4.4 เห็นชอบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน #ที่ประชุมมีมติตัดข้อ 2 ออก ตามข้อเสนอของผม คือ ทำ mou ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแผนการสอบ แต่อย่างใด โดยมีแผนการสอบแข่งขัน ดังนี้

-25 ม.ค.67  พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร
-16 ก.พ.67  ประกาศรับสมัคร
-8-29 มี.ค.67 รับสมัคร
-5 พ.ค.67  สอบ
-30 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์
-15-16 มิ.ย.67 สอบสัมภาษณ์
-1 ส.ค.67 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
-1ต.ค.67 บรรจุและแต่งตั้ง


#วาระ 4.5 ให้ฝ่ายเลขา นำไปทบทวน เสนอใหม่ครั้งหน้า 
#วาระ 4.6 เห็นชอบ แต่งตั้งท่านสมชาย ชุ่มรัตน์ เป็นประธานอนุการป้องกันทุจริต แทนท่านเอนก ที่ลาออกไป 

 อัพเดทข่าวเปิดรับสมัครสอบ้องถิ่น 2567 วันที่ 26 มกราคม 2567 

 อัพเดทข่าวเปิดรับสมัครสอบ้องถิ่น 2566 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566


ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๐
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

  12 กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สําเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
จํานวน 1 ชุด


ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

       สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนาม ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๕ กําหนดให้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการ ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้มีผลใช้บังคับได้โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบ และขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

         (นายสุรพล เจริญภูมิ) 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายสถาพร เสนาวงศ์ โทร. ๐๘๒ ๒๒๘ ๑๔๔๓

ไฟล์แนบประกาศ
 

สรุปการประชุม ก กลาง เมื่อวันนี้ 29 มิ.ย.2566 ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566

 

 •  สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566
 •  สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
 •  สอบสัมภาษณ์ปลายเดือน ต.ค. 2566
 •  ขึ้นบัญชี เดือน พ.ย. 2566
 •  เรียกรายงานตัวเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2566
 •  บรรจุเข้ารับราชการ เดือน ม.ค. 2567

*รอข่าวประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง *
#ท้องถิ่น66 ดูน้อยลง

 


สรุปจำนวนตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ อปท.รายงานให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งประเภททั้วไป 1,944  อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1,296 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย 770 อัตรา 


 

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร


การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 
 • ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะได้รับหนังสือรับรองและสามารถนำไปใช้ในการสอบครั้งต่อไปได้
 • ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาตรี สามารถนำใช้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีได้
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในภาค ก.วิซาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน นำคะแนน ภาค ข. และ ภาค ค. มารวมกัน เรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ กรณีคะแนนเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 


มติ กสถ. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
 
 

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร อัพเดทข่าวล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมีอายุบัญชี 2 ปี โดยมีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จํานวน 71 ตําแหน่ง รวม 18,809 ราย มียอดสะสมในการเรียกรายงานตัวไปแล้ว จํานวน 16,069 ราย คงเหลือในบัญชี จํานวน 2,740 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร อัพเดทข่าวล่าสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 16 พ.ค  2566
ท่านปลัด เชื้อ ฮั่นจินดา ใด้มีการถ่ายทอดสด โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
 

การประชุมคณะอนุกรรมการ กถ ซึ่งเป็นอนุที่ดูแลด้านมาตรฐานของงานรายงานบุคคลท้องถิ่นและเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมอนุโครงสร้างของ อบตเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างอบต มีการพิจารณาเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับเรื่องการสอบแข่งขัน เกณฑ์ในการสอบที่มีการพิจารณาการก็คือที่ส่วนกลาง ดำเนินการโดยคณะกรรมการ กสถ
โดยการสอบครั้งนี้จะแตกต่างจากการสอบครั้งที่ผ่านๆมาก็คือมีการสอบทั้ง 3 ภาคต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็คือได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของ แต่ละภาค ก็คือภาค ก ต้องผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ข ผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ค ผ่านอย่างน้อย 60% ที่สำคัญในภาค ก ต้องผ่านวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50% ด้วย สมมุติในภาค ก มี 100 ข้อมีภาษาอังกฤษ 20 ข้อ ต้องตอบคำถามภาษาอังกฤษถูกไม่น้อยกว่า 10 ข้อถึงจะผ่านภาค ก เช่น บางคนสอบภาค ก ได้มา 80 คะแนนแต่ว่าภาษาอังกฤษ 20 ข้อผ่านแค่ 9 ข้อก็ไม่ได้ไปต่อ ครับภาค ข ที่สำคัญในครั้งนี้ คนที่สอบผ่านภาค ก คณะกรรมการก็จะออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ให้ สามารถเอาไปใช้สอบสมัครสอบในการสอบครั้งหน้าโดยไม่ต้องไปสอบภาค ก ในการสอบ ภาค ก ต้องสอบผ่าน 60% ของ 100 ข้อแล้วผ่านภาษาอังกฤษถามมาน้อยกว่า 50% ในจำนวนข้อที่ออกในภาค ก และเมื่อผ่านภาค ก จะไม่เอาคะแนนภาค ก ไปคิด นั่นก็หมายความว่าใครที่สอบผ่านภาคกเสร็จ ก็ ออกใบรับรองให้ และไปสอบภาค ข กับภาค ค ถ้าคะแนนที่จะเป็นตัวเรียงลำดับว่าใครสอบผ่านและได้บรรจุก็คือ ภาค ข กับภาค ค  ภาค ก แค่ สอบผ่านมาตรฐาน 60%
 อันนี้คือสาระสำคัญที่ผมนำมาเรียนให้พวกเราได้ทราบจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการนัดประชุมกันในต้นเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะมีการณประชุมคณะกรรมการ กสถ.เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันนะครับตามกติกาที่กองกลางอ่ากำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับในปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท้องถิ่นที่เป็นลูกจ้างอยู่เป็นพนักงานจ้างอยู่หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมาสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมไว้ให้พร้อมนะครับ
 

วันที่ 18 เมษายน 2566 ความคืบหน้า การรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่บิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2566

(นายขจร  ศรีขวโนทัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566 ล่าสุด

 สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตําแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่าง และจังหวัดได้ รายงานตําแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่างแล้ว ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

    สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๑๕ เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  จึงขอความร่วมมือ ให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ให้จังหวัดตรวจสอบตําแหน่งว่างที่ได้รายงานการร้องขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบมาแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. อีกครั้ง โดยขอให้สรุปบัญชีการร้องขอเป็นไฟล์ excel มาทางอีเมล local.sahaggyralicorn ภายในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นตําแหน่งว่าง ตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติด้วย
2. ให้จังหวัดจัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่าง และยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยหาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ขอใช้บัญชีในตําแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ให้พิจารณาดําเนินการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙๖/ว ๑๓๕ เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
3. ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคําร้องไห้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน และแจ้งให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี รอการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น
4. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคําร้องให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่ร้องขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน หรือส่งคําร้องให้ กสถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน

13  กุมภาพันธ์ 2566รายละเอียดเพิ่มเติม


----------------------


ก กลาง ท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ให้เปิดสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น รอบใหม่ 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา แล้ว!!!

ผู้สื่อข่าวรายงาน -  วันนี้(1 กรกฎาคม 2565) เฟซบุ๊กแฟนเพจ ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้เผยแพร่ข่าว เกี่ยวกับ มติ การจัดสอบท้องถิ่น รอบใหม่ 24 ตำแหน่ง  ทางทีมานได้นำข่าวดีดี มาฝากทุกท่านอีกแล้ว โดยล่าสุด
..มติ ก.ถ.แก้ไขการสอบภาค ก ท้องถิ่น/ยกเลิกเงินเนติบัณฑิต
..ก กลาง อบต.ปลดล็อคการโอนย้ายสายบริหาร ไปได้หลายคนทำยังไง/คืบหน้าบรรจุข้าราชการโควิด/มติเปิดสอบแข่งขันข้าราชการใหม่อีก 24 ตำแหน่ง/ขอใช้บัญชีไม่ได้คนรับโอนย้ายได้หรือไม่เมื่อหมดบัญชีแล้ว ฯลฯ เผยแพร่ข้อมูลจาก ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
### บัญชีเปิดสอบ มี 24 ตำแหน่งด้วยกัน โดยแยกเป็นประเภท คือ ประเภททั่วไป

- # ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ก็จะมีตำแหน่งอะไรบ้าง ดังนี้ครับ


#1) เจ้าพนักงานเกษตร
#2) เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
#3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
#4) เจ้าพนักงานสัตวแพทย์
#5) เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
#6) เจ้าพนักงานนายช่างเขียนแบบ
#7) เจ้าพนักงานนายช่างผังเมือง
#8) เจ้าพนักงานนายช่างโยธา

- # สายวิชาการ ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี มี 3 ตำแหน่ง ที่ร้องขอให้ส่วนกลางเปิดสอบ

#1) นายสัตวแพทย์
#2) วิศวกรโยธา
#3) สถาปนิก

- # ตำแหน่งสายงานครู เป็นกลุ่มวิชา ดังนี้

#1) กลุ่มวิชาวัดผลประเมินผล
#2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
#3) กลุ่มวิชาคหกรรม
#4) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
#5) กลุ่มวิชานาฏศิลป์
#6) กลุ่มวิชาดนตรีไทย
#7) กลุ่มวิชาดนตรีสากล
#8) กลุ่มวิชาประถมศึกษา
#9) กลุ่มวิชาภาษาจีน
#10) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
#11) กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก

ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ 24 ตำแหน่ง ก.กลาง ได้มีมติแล้ว จะมีตำแหน่งเพิ่มหรือไม่ ถ้าจะมีก็คือ ท้องถิ่นร้องขอมาตำแหน่งอื่น ๆ เพราะหากฝ่ายเลขาสำรวจฯ นอกจาก 24 ตำแหน่งนี้แล้ว ท้องถิ่นเปิดกรอบอัตรากำลังขึ้นมาใหม่ ที่ไม่มีบัญชีแล้วมีตำแหน่งอื่น หรือไม่ จะได้ประกาศไปพร้อมกัน หรือมีบัญชีไหนที่กำลังจะหมดหรือไม่ ถ้าหมดภายในเดือน 2 เดือนนี้ ก็ให้ประกาศเพิ่มเติมในตำแหน่งที่จะเปิดสอบได้หรือไม่ เดี๋ยวต้องประชุม คณะกรรมการ กสถ.กัน ดังนั้นเป็นข่าวดี ของลูกจ้าง และคนจบปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือจบทางครูมา ก็จะเปิดสอบ ใน 24 ตำแหน่ง ส่วนจะเปิดวันไหน เวลาใด รอประชุม คณะกรรมการ กสถ.เสร็จ จะนำมาเรียนให้ทราบในลำดับถัดไป

ชมคลิปย้อนหลังคลิกที่นี่ https://fb.watch/d_lNsc_NbV/

 ขอบคุณข้อมูลจาก ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา , ครูวันดี

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^