งานราชการล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567

16 ก.พ. 2567 เวลา 12:41 น. 31,368 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก เงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 70 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1). ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา
หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิซาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์


1.2ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล


หน่วยงานอื่นที่น่าสนใจ


1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 11,840-11,930 บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

1.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 11,840-11,930 บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

1.5 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 11,840-11,930 บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใตวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโล่ยี
เครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ


1.6 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 11,840-11,930 บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 6 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิซาใดวิชาหนึ่ง ในสาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิซาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

1.7 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 11,840-11,930 บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการ
งานก่อสร้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิซาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิซาการก่สร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร
3 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ทางเทคนิค
การจัดการงานก่อสร้าง ทางโยธา ทางสำรวจ


ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 หรือ ตามที่ ก.พ. จะกำหนด
 

2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com 

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^