งานราชการล่าสุด

ธกส.ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 27 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 พ.ย. 62

18 พ.ย. 2562 เวลา 15:00 น. 74,278 ครั้ง
Advertisement

ธกส.ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 27 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 พ.ย. 62


Advertisement
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาศูนย์บริการลูกค้าผู้ประกอบการ สถาบัน และ SME เกษตร
สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาค (ฝสข.) ประจำปีบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ (พนักงานระดับ 10) ประมาณ 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :: ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ (พนักงานระดับ 10)
- อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทางานจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี ในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน (Manager Level) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสายงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Credit Analyst) การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า SMEs
การจัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Management)
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Feasibility Analysis) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเครดิต อานาจการดาเนินการ ตลอดจนกระบวนการหลังอนุมัติเครดิต
- มีใบรับรองคุณวุฒิทักษะและความรู้ด้านสินเชื่อจาก Omega Performance

2. พนักงานธุรกิจสินเชื่อ (พนักงานไม่สูงกว่าระดับ 9) ประมาณ 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :: พนักงานธุรกิจสินเชื่อ (พนักงานไม่สูงกว่าระดับ 9)
- อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทางานจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงาน
ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Credit Analyst) การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า SMEs การจัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Management)
- มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Feasibility Analysis) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเครดิต อานาจการดาเนินการ ตลอดจนกระบวนการหลังอนุมัติเครดิต
- มีใบรับรองคุณวุฒิทักษะและความรู้ด้านสินเชื่อจาก Omega Performance
 

การรับสมัคร
-ผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com
เลือก “สายงานที่สนใจ” ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ (พนักงานระดับ 10) หรือ พนักงานธุรกิจสินเชื่อ (พนักงานไม่สูงกว่าระดับ 9) ประจาศูนย์บริการลูกค้าผู้ประกอบการ สถาบันและ SME เกษตร สังกัด ฝสข. เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น (สาหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตาแหน่งข้างต้น) และธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลผู้สมัครจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

-ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง http://www.baac.or.th


ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^