งานราชการล่าสุด

((ลิงก์เว็บไซต์))รับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567

22 ม.ค. 2567 เวลา 20:59 น. 700 ครั้ง

((ลิงก์เว็บไซต์))รับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

((ลิงก์เว็บไซต์))รับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th
การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น


การเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่ เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบโดยสามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ศูนย์สอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจำนวน 15  ศูนย์สอบ ได้แก่

1) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                   
2) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     
4) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต         
6) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี             
8) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                   
10) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                             
12) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                       
14) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2) ระบบกระดาษ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกสนามสอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ สนามสอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           
2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             
4) สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
6) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์             
8) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9) สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                     
10) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์               
12) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับการจัดที่นั่งสอบพิจารณาจากลำดับการชำระเงินของผู้สมัครสอบ โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบลำดับต้นก่อน

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp67.thaijobjob.com ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3) บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.1) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

3.2) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th

สำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ยกเว้นคำนำหน้านาม ชื่อ – สกุล รวมทั้ง กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระบบรับสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนบไฟล์ได้ให้ดำเนินตามข้อความที่ปรากฏในระบบ
 

เข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^