งานราชการล่าสุด

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

27 เม.ย. 2566 เวลา 06:33 น. 19,950 ครั้ง

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปีนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

วันนี้แอดเอาเรื่องดีดีจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาฝากกัน สำหรับคนที่อยากมีบ้าน ล่าสุดได้เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ*
(4) เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ*
(5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ   - นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต
                 -*กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ และซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ เป็นการดำเนินการจัดทำโครงการโดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติเปิดรับสินเชื่อเป็นรายโครงการต่อไป

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน 
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 - ปีที่ 5 = 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 - ปีที่ 7 = MRR-2.00% ต่อปี 
 • ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 • - กรณีรายย่อยทั่วไป =  MRR-0.75% ต่อปี
 • - กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน =  MRR-1.00% ต่อปี
 • - กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ = MRR
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ    = 4.170%
- กรณีลูกค้ารายย่อย      = 4.268%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ        = 4.522%

หมายเหตุ :

MRR ตามประกาศธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
(2) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ
 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 
 • สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 
 

สนใจขอสินเชื่อกับเรา

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อมูลไว้ได้และเราจะติดต่อกลับไป
สมัครได้ที่นี่ https://cm.ghbank.co.th/

ขอบคุณข้อมูจาก ธอส.

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 93 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^