งานราชการล่าสุด

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

27 เม.ย. 2566 เวลา 06:33 น. 18,645 ครั้ง

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปีนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ธอส.เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเริ่มต้น 6,200 บาท ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 3% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

วันนี้แอดเอาเรื่องดีดีจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาฝากกัน สำหรับคนที่อยากมีบ้าน ล่าสุดได้เปิดโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ*
(4) เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ*
(5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ   - นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต
                 -*กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ และซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ เป็นการดำเนินการจัดทำโครงการโดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติเปิดรับสินเชื่อเป็นรายโครงการต่อไป

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน 
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 - ปีที่ 5 = 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 - ปีที่ 7 = MRR-2.00% ต่อปี 
 • ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 • - กรณีรายย่อยทั่วไป =  MRR-0.75% ต่อปี
 • - กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน =  MRR-1.00% ต่อปี
 • - กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ = MRR
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ    = 4.170%
- กรณีลูกค้ารายย่อย      = 4.268%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ        = 4.522%

หมายเหตุ :

MRR ตามประกาศธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
(2) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ
 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 
 • สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 
 

สนใจขอสินเชื่อกับเรา

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อมูลไว้ได้และเราจะติดต่อกลับไป
สมัครได้ที่นี่ https://cm.ghbank.co.th/

ขอบคุณข้อมูจาก ธอส.

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^