งานราชการล่าสุด

เปิดวิธีการลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 บาท ในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และเช็คคุณสมบัติผู้กู้

30 พ.ย. 2564 เวลา 10:23 น. 1,123 ครั้ง
Advertisement

เปิดวิธีการลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 บาท ในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และเช็คคุณสมบัติผู้กู้


Advertisement
เปิดวิธีการลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 บาท ในโครงการ ในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และเช็คคุณสมบัติผู้กู้

จากที่ทาง ธนาคารออมสินออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าปลีก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และเสริมสภาพคล่องให้การทำงานและธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท
เปิดวิธีการลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 บาท

รายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
      1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

      2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

      3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

      4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

            4.1 ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

            4.2 ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

            4.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

  วัตถุประสงค์การกู้
      เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

  ประเภทสินเชื่อ
      เงินกู้ระยะยาว (L/T)

  จำนวนเงินให้กู้


  อัตราดอกเบี้ย

      - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
      สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

  หลักประกันการกู้เงิน
      1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

      2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
 

  เอกสารประกอบการขอกู้
      เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้


 วงเงินโครงการ
      5,000 ล้านบาท

  ระยะเวลาโครงการ
      ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

ขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ เลือกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ


ขั้นตอนที่  2. อ่านรายละเอียดคุณสมบัติให้ครบถ้วน ก่อนทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ" และกดปุ่มลงทะเบียนขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • เลขที่บัตรประชาชน
 • คำนำหน้า
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ที่อยู่ข้อมูลกิจการ
 • ที่ตั้งสถานประกอบการ/สถานที่ทำงาน
 • ประเภทการดำเนินกิจการ
 • ระยะเวลาดำเนินกิจการ
 • จำนวนเงินที่ต้องการกู้


ขั้นตอนที่ 4 เอกสารหลักฐานการประกอบอาชีพ
เอกสารทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/สัญญาแฟรนไชส์/เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ/ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ/ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร/เอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพขั้นตอนที่ 5 กดยืนยันตัวตน

และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯโดยไม่เลิกจ้างแรงงานหรือพนักงานหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินกู้ และกดลงทะเบียน

ขอขอบคุณ ข้อมูล : ธนาคารออมสิน
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^