งานราชการล่าสุด
ติวเข้ม ภาค ก

กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

02 ธ.ค. 2562 เวลา 08:39 น. 39,977 ครั้ง
Advertisement

กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562


Advertisement

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ซึ่งเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดนี้เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน 

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกําหนดวันดําเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสําหรับงบบุคลากรฯ จํานวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากร และเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น แนวทางในการสั่งจ่ายเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กําหนดให้ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอปรับเปลี่ยนกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) เดือนธันวาคม จากเดิมวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ “ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ-บริการข้อมูล กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
โทร. ๐-๒๑๒๗-๒๓๒๐ โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๕๒


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^