งานราชการล่าสุด

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) สังกัด สพฐ.

31 ส.ค. 2562 เวลา 08:42 น. 2,015 ครั้ง
Advertisement

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) สังกัด สพฐ.


Advertisement
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําที่ไปช่วย ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๑, เอกสารหมายเลข ๒) ไปยัง สพฐ. สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข ๓, เอกสารหมายเลข ๔) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และลูกจ้างประจํา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕, เอกสารหมายเลข ๖, เอกสารหมายเลข ๗) ไปยัง สพฐ. สพท./สศศ. กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ด้วยโปรแกรมของสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทาง www.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้อง ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๕) สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๘)ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
  • ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุราชการ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑๐)

ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
  •  สพท. จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจําใน สพท. และผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
  •  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําในเขตพื้นที่การศึกษา

ส.ค. 30, 2019
  • ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ…

ส.ค. 28, 2019
  • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ. 

ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สพท./สศศ. นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้

๑. (เอกสารหมายเลข ๑๑) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. (เอกสารหมายเลข ๑๒) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๓. (เอกสารหมายเลข ๑๓) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๔. (เอกสารหมายเลข ๑๔) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ตามผลการพิจารณา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพท./สศศ. กรอกข้อมูลในบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ด้วยโปรแกรมของสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทางwww.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้อง

ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๑๑) ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

– สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด

เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา – จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ตามคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

หมายเหตุ สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

ข่าวจาก สพฐ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^