งานราชการล่าสุด

คนท้องถิ่น เฮ! เปิดเกณฑ์จ่ายโบนัส อปท.ปี 59 กว่า 200 ล้าน

29 ก.ค. 2559 เวลา 18:20 น. 10,575 ครั้ง

คนท้องถิ่น เฮ! เปิดเกณฑ์จ่ายโบนัส อปท.ปี 59 กว่า 200 ล้านนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
 คนท้องถิ่น เฮ! เปิดหลักเกณฑ์จ่าย “โบนัส อปท.ปี 59” กว่า 200 ล้าน เผยเงินรางวัลแบ่ง 2 ส่วน ส่วนแรกแบ่ง 2 ก้อน ก้อนแรก 161.5 ล้าน ให้คัดเลือก 15 อปท.ผลงานโดดเด่น ฮือฮา! อปท.ขนาดใหญ่ ชนะเลิศรับเนื้อๆ 10 ล้าน ขนาดเล็กรับ 5 ล้าน อีกก้อน 88.5 ล้านให้คัดเลือกผลงานทั่วไป อีก 33 อปท.ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ส่วนเงินรางวัลส่วนที่ 2 เป็นเงินที่เหลือจากรางวัล 30.5 ล้าน ให้จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแห่งละเท่าๆ กัน
       วันนี้ (28 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
       
       “ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีคําสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทําหน้าที่กําหนดเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินรางวัลกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัล และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทเรียบร้อยแล้ว
       
       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติของคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
       
       ข้อ ๑ ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี จํานวน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
       
       ๑.๑ ประเภทโดดเด่น ได้แก่ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดดเด่น ประกอบด้วย เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล
       
       ๑.๒ ประเภททั่วไป ได้แก่ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง (๒) เทศบาลตําบล (๓) องค์การบริหารส่วนตําบล
       
       ข้อ ๒ คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
       
       ๒.๑ ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องมีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ(ด้านที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
       
       ๒.๒ ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗และ ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องมีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ(ด้านที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
       
       ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด ประกอบด้วย
       
       ๓.๑ เกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ (ด้านที่ ๑) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       
       ๓.๒ เกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงนอิ ุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
       
       ข้อ ๔ วิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทโดดเด่นตามข้อ ๑.๑ และตามคุณสมบัติในข้อ ๒.๑ และประเภททั่วไปตามข้อ ๑.๒และตามคุณสมบัติในข้อ ๒.๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสมัครใจส่งแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
       
       ข้อ ๕ ให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ชี้วัดข้อ ๓ และให้สถาบันการศึกษาเรียงลําดับคะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป เพื่อให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป
       
       ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทโดดเด่น ๒ คณะ และประเภททั่วไป ๓ คณะ ดังนี้
       
       ๖.๑ ประเภทโดดเด่น (๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น (๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดดเด่น
       
       ๖.๒ ประเภททั่วไป (๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป (๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกเทศบาลตําบล ประเภททั่วไป (๓) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตําบล ประเภททั่วไป
       
       ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางตามข้อ ๖ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นสมควร ผู้แทนสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีสัดส่วนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางแต่ละคณะประมาณ ๗-๙ คน
       
       ข้อ ๘ ให้แบ่งเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
       
       ๘.๑ เงินรางวัลส่วนที่ ๑ จํานวน ๑๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
       
       (๑) ประเภทโดดเด่น จํานวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทโดดเด่น จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ รางวัลประกอบด้วย
       
       (๑.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จํานวน ๕ รางวัล รวมเป็นเงิน๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       
       (๑.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดดเด่น(เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน ๑๐ รางวัล รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑ จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมจํานวนเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       
       (๒) ประเภททั่วไป จํานวน ๘๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภททั่วไป จํานวนทั้งสิ้น ๓๓ รางวัลประกอบด้วย
       
       (๒.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จํานวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
       
       (๒.๒) เทศบาลตําบล จํานวน ๑๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       
       (๒.๓) องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑๔ รางวัล รวมเป็นเงิน๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๑๑ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมจํานวนเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       
       ๘.๒ เงินรางวัลส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากข้อ ๘.๑ จํานวน ๓๐,๕๐๐,๐๐๐ บาทให้จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด แห่งละเท่า ๆ กัน
       
       ข้อ ๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามข้อ ๘ นําเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และให้รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินรางวัลทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
       
       วิษณุ เครืองาม
       
       รองนายกรัฐมนตรี
       
       ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
       
       สำหรับ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5,334 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7,853 แห่ง

เนื้อข่าวจาก @ ผู้จัดการ Online ​แก้ไขล่าสุด 28 กรกฎาคม 2559 19:17 น.

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^