งานราชการล่าสุด

แจกฟรี !!! หนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่น "เตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562" ดาวน์โหลดฟรีๆ

29 มิ.ย. 2562 เวลา 23:14 น. 9,377 ครั้ง
Advertisement

แจกฟรี !!! หนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่น "เตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562" ดาวน์โหลดฟรีๆ


Advertisement
แจกหนังสือ เตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562 ดาวน์โหลดฟรีๆ
วันนี้ทีมงานมีหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ฉบับใหม่ล่าสุด ปรับปรุงปี 2562 มาฝากทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวไปสอบ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 
โดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมโดย คุณประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ  ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบต่างๆที่คาดว่าจะออกสอบในปีนี้  ซึ่งแน่นอนว่า
จากที่ผ่านมามีคนสอบผ่านเพราะหนังสือเล่มนี้มากมายหลายคนเลยทีเดียว และล่าสุดคุณประพันธ์ ได้นำมาแจกให้เพื่อนๆได้นำไปอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบนั่นเอง

โดยมีเนื้อหาคร่าวในหนังสือ
1.สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
3.สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
4.สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
5.สรุปพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
6.สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
7.สรุปพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
8.สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 283 - 315
9.สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
10.สรุปพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11.แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
Advertisement
 

12.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13.โมเดลเศรษฐกิจประไทย 4.0 
14.สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
15.สรุปยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
16.แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล(คณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบภาษาไทย)
17.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
18.แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 
19.แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดรวมมิตร

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^