งานราชการล่าสุด

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2558

16 ก.ค. 2558 เวลา 06:51 น. 14,729 ครั้ง

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2558นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
………………………………..
1. ชื่อปริญญาและสาขา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Graduate Diploma in Teaching Profession
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad. Dip. (Teaching Profession)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
2) ต้องเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และมีหนังสือสัญญาจ้างให้เป็นครูผู้สอน เท่านั้น
3) มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนชั่วคราวในสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
4) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5) ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระทาความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร วันรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. สาหรับผู้สมัคร ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันให้รวบรวมส่งพร้อมกันได้ และขอให้ตรวจเอกสารของแต่ละคนให้ครบถ้วน
สถานที่รับสมัคร อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 – คุณระพิน ช่างทอง โทร 083-890-5568 หรือชั้น 4 – รศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ ห้อง 404/2 โทร 095-776-2424

วันประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ที่คณะศึกษาศาสตร์ ป้ายประกาศ ชั้น 1 และเว็ปไซต์ www.edu.ru.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
1) ค่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมเป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งชาระ
เป็น 3 งวด โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคาแหง” ตามกาหนดดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จานวน 15,000 บาท
งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2558 จานวน 15,000 บาท
งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จานวน 5,000 บาท
2) ค่าหนังสือ/ตาราเรียน 13 วิชา จ่ายในวันปฐมนิเทศ 1,000 บาท ที่เหลือจ่ายภาคเรียนต่อไป
3) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จานวน 1,000 บาท (จ่ายปลายภาคเรียนสุดท้ายเมื่อจะสาเร็จการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา


ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^