งานราชการล่าสุด

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2558

16 ก.ค. 2558 เวลา 06:51 น. 12,293 ครั้ง
Advertisement

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2558


Advertisement
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
………………………………..
1. ชื่อปริญญาและสาขา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Graduate Diploma in Teaching Profession
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad. Dip. (Teaching Profession)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
2) ต้องเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และมีหนังสือสัญญาจ้างให้เป็นครูผู้สอน เท่านั้น
3) มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนชั่วคราวในสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
4) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5) ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระทาความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร วันรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. สาหรับผู้สมัคร ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันให้รวบรวมส่งพร้อมกันได้ และขอให้ตรวจเอกสารของแต่ละคนให้ครบถ้วน
สถานที่รับสมัคร อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 – คุณระพิน ช่างทอง โทร 083-890-5568 หรือชั้น 4 – รศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ ห้อง 404/2 โทร 095-776-2424

วันประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ที่คณะศึกษาศาสตร์ ป้ายประกาศ ชั้น 1 และเว็ปไซต์ www.edu.ru.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
1) ค่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมเป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งชาระ
เป็น 3 งวด โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคาแหง” ตามกาหนดดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จานวน 15,000 บาท
งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2558 จานวน 15,000 บาท
งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จานวน 5,000 บาท
2) ค่าหนังสือ/ตาราเรียน 13 วิชา จ่ายในวันปฐมนิเทศ 1,000 บาท ที่เหลือจ่ายภาคเรียนต่อไป
3) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จานวน 1,000 บาท (จ่ายปลายภาคเรียนสุดท้ายเมื่อจะสาเร็จการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติมKeep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^