งานราชการล่าสุด

ที่นี่มีรางวัล !! ออกแบบ LOGO รางวัล 60,000 บาท (กระทรวงการต่างประเทศ )

29 มิ.ย. 2558 เวลา 19:25 น. 3,161 ครั้ง

ที่นี่มีรางวัล !! ออกแบบ LOGO รางวัล 60,000 บาท (กระทรวงการต่างประเทศ )นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
“Experience Thailand”: ร่วมออกแบบประสบการณ์ประเทศไทย สร้างความประทับใจแรก ด้วยการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และ ตราสัญลักษณ์ (Logo)

หลักการและเหตุผล

"Experience Thailand" เป็นเวทีใหม่ในโลกดิจิทัลสำหรับการสร้างประสบการณ์สัมผัสประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติผ่านจุดเด่นของประเทศที่สามารถจับต้องได้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของประเทศไทย บนพื้นฐานของแนวคิด Creativity, Diversity และ Opportunity ที่ได้รับการโหวตจากคนไทยว่าเป็นจุดแข็งของประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจน กลุ่มธุรกิจ Young Start-up ของไทย มาร่วมสร้างความประทับใจกับเวที “Experience Thailand” ตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการจัดประกวดออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ง่าย ต่อการจดจำและมีความหมายสื่อถึงภาพลักษณ์ของไทย เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ บนเว็บไซต์ www.experiencethailand.org และ/หรือ Application ที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำขึ้น
วัตถุประสงค์ของ “Experience Thailand”

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างประเทศด้วยการประชาสัมพันธ์จุดแข็ง ที่จับต้องได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ของไทย
เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางการออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo)

สามารถเลือกออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง
รูปแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความเรียบง่าย มีเอกลักษณ์ และสามารถสื่อความหมายของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Experience Thailand

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม โดยกรณีส่งเป็นทีมนั้น แต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 2 คน
ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น (ต่อบุคคล/ทีม)

การจัดส่งผลงาน จะต้องประกอบด้วย

ใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) พิมพ์สีกระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน)
ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .ai (Illustrator) และ .psd (Photoshop) ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2,000 พิกเซล พร้อมทั้งบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

กำหนดส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการ Experience Thailand”
กรณีส่งผลงานด้วยตัวเอง สามารถส่งได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระราม ๖)
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ สามารถส่งได้ที่ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำหนดการรับผลงาน)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

แนวความคิดหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
การออกแบบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือลอกเลียนงานของผู้อื่น
ภาพที่นำมาใช้ประกอบต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
คณะกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลงานที่ชนะการประกวด ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวง การต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานได้ตามเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
กรณีที่ผู้เข้าประกวดทำผิดกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ผู้เข้าประกวดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินและประกาศผลตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง การต่างประเทศร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปดูผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์ www.thaibiz.net ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558

รางวัลในการประกวด

ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทผลงานภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14245 (นายกิตติณัฏฐ์ฯ) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ bic.mfa@gmail.com

อ่านรายละเอียด www.thaibiz.net

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^