งานราชการล่าสุด

อปท.อุดร 20 แห่ง จัดสอบท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน ... ก กลางลงดาบ "การประกาศผลสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

26 มิ.ย. 2558 เวลา 20:13 น. 3,649 ครั้ง
Advertisement

อปท.อุดร 20 แห่ง จัดสอบท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน ... ก กลางลงดาบ "การประกาศผลสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยกฎหมาย"


Advertisement
เผยรายชื่อ อปท. อุดร 20 แห่ง ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และสาเหตุที่ไม่ผ่าน คือ ....

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.58) ที่ประชุม ก กลาง ได้มีเรื่องพิจารณาผลการตรวจสอบ "กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ของ อปท. จังหวัดอุดรธานี ทั้งในระดับเทศบาล และ อบต. ทั้งหมด 29 แห่ง โดยแบ่งเป็น
- เทศบาล 5 แห่ง
- อบต. 24 แห่ง

thailocal_news575

จากการที่มีเรื่องร้องเรียนถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกสถาบันการศึกษามาเป็นหน่วยงานกลางในการออกข้อสอบ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด และมีการดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามกระบวนการ ตามระเบียบแบบแผนหรือไม่

คณะกรรมการฯได้รายงานผลให้ ก กลางทราบ และพิจารณาออกมาเป็นมติเรียบร้อยว่า มี 4 เทศบาล และ 5 อบต. ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง 4 เทศบาล และ 5 อบต. ที่ผ่านการตรวจสอบ ได้แก่...

เทศบาลที่ผ่านการตรวจสอบ
1. เทศบาลเมืองบ้านดุง
2. เทศบาลตำบลแสงสว่าง
3. เทศบาลตำบลหนองเม็ก
4. เทศบาลตำบลหนองหว้า

 อบต. ที่ผ่านการตรวจสอบ
1. อบต.หนองแสง
2. อบต.บ้านแดง
3. อบต.ข้าวสาร
4. อบต.บ้านเชียง
5. อบต.บ้านยา

นอกเหนือจากนี้ อีก 20 แห่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ !! ได้แก่

เทศบาล 1 แห่ง (ออกข้อสอบโดยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์)
เทศบาลตำบลบะยาว

อบต. 14 แห่ง  (ออกข้อสอบโดยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์)
อบต.นาคำ อ.บ้านดุง
อบต.หนองหาน อ.หนองหาน
อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ
อบต.เพ็ญ อ.เพ็ญ
อบต.ทับกุง อ.หนองแสง
อบต.นาไหม อ.บ้านดุง
อบต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง
อบต.วังทอง อ.บ้านดุง
อบต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ
อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ
อบต.ดงเย็น อ.บ้านดุง
อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์
อบต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง
อบต.บ้านดุง อ.บ้านดุง

อบต. 5 แห่ง  (ออกข้อสอบโดโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคาม)
อบต.จอมศรี อ.เพ็ญ
อบต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม
อบต.พังงู อ.หนองหาน
อบต.โพนงาม อ.หนองหาน
อบต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์

เหตุที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และ ก กลางเห็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เนื่องจาก อปท. บางแห่ง มอบหมายให้โรงเรียนเลิงถ่อนฯ เป็นผู้รับผิดชอบการสอบ
แต่แต่งตั้งข้าราชการ-พนักงาน อปท. เป็นอนุกรรมการฝ่ายถ่ายเอกสารและเย็บข้อสอบบรรจุซอง
โดยไม่มีบุคลากรอื่นของโรงเรียนเลิงถ่อนฯร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเลย และใช้อาคารสำนักงาน อปท. เป็ยสถานที่ออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน

ตามมาตรฐานทั่วไปฯ การสอบแข่งขัน พ.ศ. 2555 กำหนดให้มีหน่วยงานกลางที่ ก จังหวัดคัดเลือกเป็นสถาบันการศึกษาที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการให้หน่วยงานกลาง ซึ่งไม่ใช่ อปท. ที่จัดสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน

และบาง อปท. พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับพวกรวมสามคนได้ดำเนินการในการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากการดำเนินการสอบแข่งขันจะแบ่งให้โรงเรียนเลิงถ่อนฯ จำนวนร้อยละ 10 รวมถึงใช้สำนักงาน อปท. เป็นสถานที่ผลิตข้อสอบฯ เห็นว่าการดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนฯ เป็นการดำเนินการในลักษณะส่วนตัว จึงไม่ใช่ดำเนินการในฐานะโรงเรียนผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน

อีกทั้งสาระสำคัญในการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูงสุดเท่าที่จะหาได้เข้ามาทำงาน การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงถ่อนฯกับพวกร่วมกันออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ เพียงสามคน ... ผลการให้ถ้อยคำเผยอีกว่า ในการออกข้อสอบนั้น ผู้ออกข้อสอบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่นหรือมีประสบการณ์สูงสำหรับการบริหารงานท้องถิ่น จะใช้วิธีการออกข้อสอบโดยดูจากกรอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงอ่านตำรสในวิชาที่จะออกข้อสอบ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต และดูจากข้อสอบเก่าประกอบด้วย และจะออกข้อสอบมาคนละ 50 ข้อ แล้วมาคัดเลือกให้เหลือตามที่กำหนด

สำหรับในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะนั้น ก็จะใช้วิธีการเช่นเดียวกัน ส่วนความยากง่ายว่าข้อไหนจะควรให้ตำแหน่งระดับ 1,2 หรือระดับ 3 นั้น ร่วมกันคัดเลือกตามความเข้าใจของกรรมการแต่ละคน ไม่ได้ใช้วิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ความยากง่าย หรือการจำแนก การวัดในลักษณะความรู้ความจำความเข้าใจแต่อย่างใด เนื่องจากระยะเวลาในการออกข้อสอบนั้นใช้เวลาเพียงคืนเดียวเท่านั้น

ด้วยเหตุข้างต้น ก กลาง จึงเห็นว่า การดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ในการออกข้อสอบให้กับ อปท. ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปฯ สรุปจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีผลทำให้การประกาศผลสอบของ อปท. ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากนี้ รอผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทั้ง 192 อัตรา
รอติดตาม มติ ก.อบต.อุดรธานี ว่าจะไปในทิศทางใดครับ

ขอให้โชคดี

ส.เสือ รายงาน
26 มิ.ย. 58

ข่าวจาก http://www.thailocalmeet.com

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^