งานราชการล่าสุด

เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2567

09 มิ.ย. 2567 เวลา 18:39 น. 1,242 ครั้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2567

  ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างที่จะดำเนินการรับสมัครฯ


พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 อัตรา

                 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา

                 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา

กองช่าง

                 งานผังเมือง


                 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

                 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

                 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 งานวิศวกรรม

                 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 งานสวนสาธารณะ

                  8. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 งานรักษาความสะอาด

                 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

                 10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

                 งานส่งเสริมสุขภาพ

                 11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กองช่างสุขาภิบาล

                 งานแบบแผนและก่อสร้าง

                 12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 13. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

                 14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

                 งานบริหารงานทั่วไป

                 15. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

                 งานการศึกษาปฐมวัย

                 16. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

                 งานบริหารงานทั่วไป

                 17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

                 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

                 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                 2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา

กองช่าง

                 งานสาธารณูปโภค

                 3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 6 อัตรา

                 งานสวนสาธารณะ

                 4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 7 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 งานรักษาความสะอาด

                 5. ตำแหน่ง คนงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

กองช่างสุขาภิบาล

                 งานการคลัง

                 6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

                 7. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

( รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ )

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร


ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

                 2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้

                                  2.1.1 มีสัญชาติไทย

                                  2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

                                  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                  2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

                                                   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                                   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

                                                   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                                   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                                   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                  2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                  2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                                  2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                  2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                                  2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก


                                  3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 –  26 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00-16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

                                   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                                   3.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.3 สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

                                                   3.2.4 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

                                                   3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

                                                   3.2.6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ (กรณีตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

                                                   3.2.7 สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.8 หนังสือรับรองการทำงาน กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้มีทักษะ จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.9 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

*สำเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับและให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4*

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร


                                  4.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

                                  4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


                 เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-38193-500-2 ต่อ 320

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก


                 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก


                 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะเป็นผู้ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศ

                 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างโดยการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                                  7.1 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                                                   - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                                   - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                  7.2 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะ แนนเต็ม 100 คะแนน)

                                  7.3 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะ แนนเต็ม 100 คะแนน)

8. เกณฑ์การตัดสิน

                 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

9. ประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี

                 เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม สูงลงมาคะแนนรวมต่ำตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่มีเลขลำดับก่อน ในการสมัครฯ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

10. ระยะเวลาการจ้าง และการบรรจุและแต่งตั้ง

                 พนักงานจ้างตามภารกิจจะทำสัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาไม่เกิน 1 ปี เทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศได้ ส่วนกำหนดวันเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

                 อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชาที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีก และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุขอีกต่อไป


ประกาศรับสมัคร


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^