งานราชการล่าสุด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2567

14 มี.ค. 2567 เวลา 10:54 น. 4,396 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 30  มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 30  มีนาคม 2567


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 

#1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือ
3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ทางการตลาด หรือ
- ทางการโฆษณา หรือ
- ทางการประชาสัมพันธ์ หรือ
4 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือ
5 สาขาวิชาภาษา - ทางภาษาอังกฤษ

2 ตำแหน่ง นิติกร
 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเจฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3 ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวน 1 อัตรา ไต้แก่
ส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิขารัฐศาสตร์ หรือ
2 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ
3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
4 สาขาวิชาการจัดการ หรือ
5 สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
- ทางภูมิศาสตร์ หรือ
- ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือ
8 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4 ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
2 ส่วนวิชาการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
- ทางธรณีวิทยา หรือ
- ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
- ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หรือ
- ทางวิศวกรรมธรณี หรือ
- ทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

5 ตำแหน่ง วิศวกร
จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา

6 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนโลหะหนักและสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
- ทางเคมี หรือ
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ทางชีววิทยา หรือ
- ทางจุลชีววิทยา หรือ
3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ทางวิศวกรรมเคมี หรือ
- ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
4 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) (1 อัตรา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) (1 อัตรา)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ( 2อัตรา)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่งดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาโยธา หรือ
2 สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
3 สาขาวิชาสำรวจ หรือ
4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
6 สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
7 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
9 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
10 สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
11 สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม


8. ตำแหน่งข่างเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุก
สาขาวิชา หรือ
2 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เปาล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
3 ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล
ทั้งนี้ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด (แนบท้ายเอกสารหมายเลข ๘)

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 5 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง (2 อัตรา)
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล (1 อัตรา)
3 ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) (1 อัตรา)
4 ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) (1 อัตรา)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาการบัญชี หรือ
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ในทุกสาขาวิชา

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

12 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค
จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
เงินเดือน 10,430 บาท
. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

13. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ส่วนโลหะหนักและสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

14. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
4 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป้าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
3 ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล
 

#2.การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครทางเว็บ https://dgr.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^