งานราชการล่าสุด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

29 ก.พ. 2567 เวลา 21:55 น. 16,195 ครั้ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 -  15 มีนาคม 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลําปาง
จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
จํานวน 1 อัตรา
10. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
จํานวน 2 อัตรา
11. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง
จํานวน 1 อัตรา
12. ตําแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จํานวน 1 อัตรา
13. ตําแหน่งนักจิตวิทยา ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จํานวน 1 อัตรา
14. ตําแหน่งนักจิตวิทยา ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 1 อัตรา
15. ตําแหน่งพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
16. ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 อัตรา
17. ตําแหน่งนายช่างสํารวจ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จํานวน 1 อัตรา
18. ตําแหน่งนายช่างสํารวจ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 อัตรา
19. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
20. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 อัตรา
21.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
จํานวน 1 อัตรา
22.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
จํานวน 2 อัตรา
23. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 2 อัตรา
24. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 อัตรา
25. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 อัตรา
26. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง
จํานวน 1 อัตรา
27. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
จํานวน 1 อัตรา
28. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
จํานวน 1 อัตรา
29. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 1 อัตรา
30. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
จํานวน 1 อัตรา
31. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 อัตรา
32 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 1 อัตรา
33. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา
34. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
จํานวน 1 อัตรา
35. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน 1 อัตรา

36. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน 1 อัตรา
37. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
จํานวน 1 อัตรา
38. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
 จํานวน 1 อัตรา
39. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 1 อัตรา
40. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง จํานวน 1 อัตรา
41. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 1 อัตรา
42. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 อัตรา
43. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดตรัง จํานวน 1 อัตรา
44. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
จํานวน 1 อัตรา
45. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 1 อัตรา
46. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 อัตรา
47. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง
จํานวน 1 อัตรา
48. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนราธิวาส
จํานวน 1 อัตรา
49. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
จํานวน 1 อัตรา
50. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสตูล
จํานวน 1 อัตรา
51. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 1 อัตรา
52. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย
จํานวน 1 อัตรา
53. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
จํานวน 1 อัตรา
54. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการ ตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
จํานวน 1 อัตรา
55. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด สุราษฎร์ธานี
จํานวน 1 อัตรา
56. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน 1 อัตรา
57. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 1 อัตรา
58. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
59ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 อัตรา
60. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 1 อัตรา
61. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
จํานวน 1 อัตรา
62. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
จํานวน 1 อัตรา
63. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
จํานวน 1 อัตรา
64. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
จํานวน 1 อัตรา
65. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
จํานวน 1 อัตรา
66. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 1 อัตรา
67. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
จํานวน 1 อัตรา
68. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 
จํานวน 2 อัตรา
69. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
จํานวน 1 อัตรา
70. ตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จํานวน 1 อัตรา
 

#2.การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^