งานราชการล่าสุด

ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567

28 ก.พ. 2567 เวลา 15:47 น. 23,078 ครั้ง

ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล
ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ
การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554
และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ
และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


 

1. ภารกิจของ ทอท.

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการทำอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

6 แห่ง คือ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทำอากาศยานภูเก็ต ท่อากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


2 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครพร้อมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.2.1 ตำแหน่งหมายเลข 101 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา
2.2.2 ตำแหน่งหมายเลข 102 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 146 อัตรา
2.2.3 ตำแหน่งหมายเลข 103 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
ควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 16 อัตรา
2.2.4 ตำแหน่งหมายเลข 104 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 42 อัตรา
2.25 ตำแหน่งหมายเลข 105 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 22 อัตรา
2.2.6 ตำแหน่งหมายเลข 106 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 35 อัตรา
2.2.7 ตำแหน่งหมายเลข 107 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัตการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้ ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 อัตรา
2.2.8 ตำแหน่งหมายเลข 108 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ต้อนรับและห้องรับรอง ฝ่ายบริการลูกค้า ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 9 อัตรา
2.2.9 ตำแหน่งหมายเลข 109 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2.2.10 ตำแหน่งหมายเลข 110 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2.2.11 ตำแหน่งหมายเลข 111 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัดการขนส่งสินค้าภายในเชตปลอดอากร ส่วนสัญญาและรายได้ ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 38 อัตรา
2.2.12 ตำแหน่งหมายเลข 112 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัดการขนส่งสินค้าภายในขตปลอดอากร ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 6 อัตรา
2.2.13 ตำแหน่งหมายเลข 201 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
2.2.14 ตำแหน่งหมายเลข 202 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
จัดการอาคารและลานจอตรถยนต์ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานตอนเมือง จำนวน 8 อัตรา
2.2.15 ตำแหน่งหมายเลข 203 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ความปลอตภัยในขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ทำอากาศยานตอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
2.2.16 ตำแหน่งหมายเลข 204 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ทำอากาศยานตอนเมือง จำนวน 15 อัตรา
2.2.17 ตำแหน่งหมายเลข 205 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจปิด ฝ่ายรักษาความปลอภัย ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 9 อัตรา
2.2.18 ตำแหน่งหมายเลข 206 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายตับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 3 อัตรา
2.2.19 ตำแหน่งหมายเลข 301 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ต้อนรับและห้องรับรอง ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
2.2.20 ตำแหน่งหมายเลข 302 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิต ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 7 อัตรา
2,2.21 ตำแหน่งหมายเลข 303 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
2.2.22 ตำแหน่งหมายเลข 401 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ต้อนรับและห้องรับรอง ส่วนบริการทำอากาศยาน ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 3 อัตรา
2,2.23 ตำแหน่งหมายเลข 402 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนรักษาความปลอตภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จำนวน 4 อัตรา
2.2.24 ตำแหน่งหมายเลข 403 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตับเพลิงและกู้ภัย ส่วนตับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 2 อัตรา
2.2.25 ตำแหน่งหมายเลข 501 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
2.2.26 ตำแหน่งหมายเลข 502 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 5 อัตรา
2.2.27 ตำแหน่งหมายเลข 503 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
จัตการอาคารและลานจอตรถนต์ ฝ่ายการท่อากาศยาน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.28 ตำแหน่งหมายเลข 504 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
จัตการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการทำอากาศยาน ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.29  ตำแหน่งหมายเลข 505 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ต้อนรับและห้องรับรอง ฝ่ายการท่อากาศยาน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 3 อัตรา
2.2.30 ตำแหน่งหมายเลข 506 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 5 อัตรา
2.2.31 ตำแหน่งหมายเลข 507 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.32 ตำแหน่งหมายเลข 601 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ต้อนรับและห้องรับรอง ท่อากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
2.2.33 ตำแหน่งหมายเลข 602 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทำอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
2.2.34 ตำแหน่งหมายเลข 603 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
ตับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
2.2.35 ตำแหน่งหมายเลข 604 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 11 อัตรา
(รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบ)
 

3. การสมัคร ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 -
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเตียวเท่านั้น

สามารถกรอกใบสมัครผ่าน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
กำหนดการและสถานที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน :
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและรับบัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ ยกเว้น วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งหมายเลข 101 – 112 และ 201 – 206 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ทอท.
ตำแหน่งหมายเลข 301 – 303 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงาน AOT ชั้น 5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ตำแหน่งหมายเลข 401 - 403 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ.เชียงราย
ตำแหน่งหมายเลข 501 - 507 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ตำแหน่งหมายเลข 601 – 604 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชั้น 3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 

ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์สมัครที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^