งานราชการล่าสุด

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566

20 ก.ย. 2566 เวลา 08:00 น. 64,504 ครั้ง

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566


ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ด้วย กรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม ชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ำกว่า ภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาต ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 29 กันยายน 2566

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
- วิชาความรู้ด้านการวางแผนพัฒนางานทางและวิศวกรรมขนส่งจราจร
- วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมสํารวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง
- วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบํารุงทาง
- วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง ปฐพีกลศาสตร์

2.2 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ํากว่า ภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาต ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 29 กันยายน 2566

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
- กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
- อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
- กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
- ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials) หรือ กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

1.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้โดยวิธีสอบ
1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด จ้างทําของ ซื้อขาย
ตัวแทน และกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางบัญชี

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
2) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS Government Fiscal Management information System)
3) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งจากคลัง พ.ศ. 2562
4) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 25611.5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหน่วยงานของรัฐ
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ
5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
8. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
9. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Power Point Microsoft Outlook การใช้งานออนไลน์
และความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

1.6 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 100 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
2) ความรู้เกี่ยวกับการสํารวจและการเขียนแบบ
3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา
4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

1.7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงานโดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1.วิชาความรู้ด้านงานสํารวจ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสํารวจเส้นทาง การวางโค้งแนวราบ แนวตั้ง งานสํารวจวงรอบ
(Traverse) ชนิดต่างๆ การวัดมุม การปรับแก้มุม การวัดระยะทางพร้อมการปรับแก้ระยะทาง การสํารวจระดับ การคํานวณปรับแก้ตามมาตรฐานเกณฑ์ชั้นงาน การคํานวณหาค่าพิกัดฉาก การคํานวณ หาค่าระดับ การคํานวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม การเขียนแผนที่ การเขียนแผนที่ภูมิประเทศแบบดิจิตอล จากข้อมูลสํารวจ (AutoCAD)
2. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมงานทาง
1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
2) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง และการปฏิบัติงานก่อสร้าง

1.8 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1) ไฟฟ้ารถยนต์
2) ระบบส่งกําลังและเครื่องล่างรถยนต์
3) นิวเมติกและไฮดรอลิกส์
4) การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
5) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)
6) เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า

1.9 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคํานวณวงจรไฟฟ้า
3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
5) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
6) ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
7) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
8) ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนําแสง
9) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
10) ความรู้เกี่ยวกับวิธีบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
11) ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
 

2.การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://doh.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^