งานราชการล่าสุด

((จบแล้วบรรจุทันที)) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567

14 ส.ค. 2566 เวลา 08:13 น. 24,072 ครั้ง

((จบแล้วบรรจุทันที)) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567 เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566


ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2541 - 15 กันยายน 2549)
2.3 เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
2.5 มีใจรักในการให้บริการ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
2.7.1 โรคเรื้อน
2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.7.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
2.12 ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้ออกทันทีและจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

3. การสมัครสอบ
3.1 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566
3.2 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไชต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน - ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
3.2.1 ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสำเนา ถูกต้องดังต่อไปนี้
- รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ปรับแต่งภาพ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pdf)
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.paf)
- สำเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.paf)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
3.2.2 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงบนกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อติดต่อขอชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
3.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2566 (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เลขประจำตัว ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

6. ประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

7. กำหนดการเปิดภาคเรียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567

8. ข้อผูกพันต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
8.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นเงิน 10,000 บาท
(ไม่รวมค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ)
ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินทุกกรณี

8.2 หากออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด
นักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

8.3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

8.4 ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป หากต้องออกจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดนักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเงิน ปีละ 50,000 บาท

8.5 ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สามารถขอย้ายเมื่อทำงานครบ 2 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานแล้ว
 
ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^