งานราชการล่าสุด

((รวมลิงก์))ประกาศผล ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก และ ภาค ข เช็กได้ที่นี่เลย [2]

30 มิ.ย. 2566 เวลา 09:16 น. 80,212 ครั้ง

((รวมลิงก์))ประกาศผล ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก และ ภาค ข เช็กได้ที่นี่เลย [2]นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

((รวมลิงก์))ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก และ ภาค ข เช็กได้ที่นี่เลย [2]

ตามที่ สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานั้น  ได้มีการกำหนดประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ครูผู้ช่วย 2566

1. ประกาศรับสมัคร >> ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
2. รับสมัคร >> วันพุธที่ 31 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป >> วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ >> วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาศ ข  เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  >> ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แท้มสะสมงานและการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
>>> ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ
(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน >>> ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ
(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

คลิกที่นี่เพื่อ อ่านรายละเอียด หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
โดยได้ทำการ เปิดสอบ 204 เขต(รวม สศศ.) 62 วิชาเอก จำนวน 6,759 อัตรา

ทั้งนี้ผู้ที่ทำการสมัครสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2566 จะต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นไปตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งไว้ดังต่อไปนี้
 
 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทั่วไป

 • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 • ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 • ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เฉพาะทาง

 • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 • หนังสือรับรองสิทธิ
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใด มีการประกาศผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 แล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะมีสัญลักษณ์  

 
 
ลำดับที่
จังหวัด
ประกาศแล้ว
44
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร 
สพม.มุกดาหาร 
56
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

 
ลำดับที่
จังหวัด
ประกาศแล้ว
66
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย


จังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง >> ดูต่อที่นี่

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด, สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป, เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ล่าสุด , เอกขาดแคลน ครูผู้ช่วย 2566, สอบครูผู้ช่วย 66 ช่วงไหน, ประกาศสอบครูผู้ช่วย 2566, เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566, สอบครูผู้ช่วย 66 สอบอะไรบ้าง, อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด, สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป, เอกขาดแคลน ครูผู้ช่วย 2566, สอบครูอาชีวะ 66 รอบทั่วไป, สอบครูผู้ช่วย 66 คุณสมบัติ, สอบครูผู้ช่วย 66 กรณีพิเศษ, สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 วันไหน

ขอบคุณข้อมูลจาก : @ kruwandee.com,

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^