งานราชการล่าสุด

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 100 อัตรา

07 มิ.ย. 2566 เวลา 10:53 น. 8,786 ครั้ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 100 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฎแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท (5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
 
 

2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ

2.1 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่า
จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ
2.2 หากมีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการได้
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนศึกษาบุตร
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย หรือประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการจัดการศพ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องหั้ม ตามข้อ  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้
หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43) เท่านั้น
3.3 สำหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 

4. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถสมัครได้ทงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี www.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวัน
สุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และปิดชำระเงินเวลา
21.00 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.
 

รายละเอียดและเพิ่มเติม | เว็บไซต์รับสมัคร


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^