งานราชการล่าสุด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา

31 พ.ค. 2566 เวลา 12:38 น. 65,237 ครั้ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16  มิถุนายน 2566

ข้อมูลจาก @ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง

1.1 ชื่อตำแหน่งและสังกัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
101 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน 1 อัตรา
102 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุน จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
103 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน 1 อัตรา
104 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
จำนวน 1 อัตรา
105 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
106 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 อัตรา
107 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
จำนวน 1 อัตรา
108 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
104 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
110 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
 

กลุ่มงานเทคนิค
111 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1 อัตรา
112 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
113 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัตินิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
114 ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
จำนวน 1 อัตรา
115 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานสำนักงานเสขานุการกรม กลุ่มพัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
116 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
117 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
จำนวน 1 อัตรา
118 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกึ่วลม จังหวัดลำบ่าง
จำนวน 1 อัตรา
119 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสัง่คม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
120 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 1 อัตรา
121 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
122 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
123 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา

124 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
125 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
126 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
127 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา

128 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
130 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
131 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
132 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 อัตรา
133 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
จำนวน 3 อัตรา
134 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 1 อัตรา
135 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 อัตรา
136 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
137 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 

3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^