งานราชการล่าสุด

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ (โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน) จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 มิ.ย. 66

29 พ.ค. 2566 เวลา 12:57 น. 49,101 ครั้ง

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ (โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน) จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 13  มิ.ย. 66



นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ (โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน) จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 13  มิถุนายน 2566

ข้อมูลจาก @ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.จ.กำหนด เพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ตำแหน่ง 32 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท

1.2 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท

1.3 ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,840 บาท (ปริญญาเกสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 17,570 บาท (ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

1.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,510 บาท
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

2.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาหรือ
ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ.. ก.ท.แล ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ.. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทงแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ.. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.3 ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท.และ ก.อบต. กำหนดว่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) ไต้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ใข้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
 

3. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 13  มิถุนายน 2566
ในวันและเวลาราซการ

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!



ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^