งานราชการล่าสุด

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566

12 พ.ค. 2566 เวลา 04:22 น. 231,862 ครั้ง

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566

 

วันที่ 18 เมษายน 2566 ทางกรมสรรพากร ได้เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์.
สาขวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิซาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 70 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

1.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 350 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิซาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดกรธุรกิจค้าปสีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประขาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิซาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิซาภาษา
วรรณคดี

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิซาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดกรธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สาขาวิชาการจัดการรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน
หรือสาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชากรบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประขาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามคุณวุฒิของแต่ละ
ตำแหน่งที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1-5
- กรณีที่ผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ.
ดำเนินการสมัครส่อบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก พิเศษ) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
 
 

2. เงินเดือนที่จะได้รับ

(1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
15,000-16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500- 12,650 บาท
หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกำหนดปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 

ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คือ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวนเงินรวม 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรม เนียมสอบ จำนวน 400 บาท สำหรับการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

(2) ตำแหน่งประเภททั่ไป ระตับปฏิบัติงาน คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนเงินรวม 330 บาท ประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท สำหรับการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ค่าธรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet)จำนวน 30 บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น และขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องในการชำระค่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ
จากธนาคารทุกครั้งที่สมัครสอบ
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

กรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
- การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ไช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งที่สมัครสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1-5)

- การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทำการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวตล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสม
กับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
 
 
 

3.การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 1 -25 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^