งานราชการล่าสุด

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

27 มี.ค. 2566 เวลา 06:03 น. 2,095 ครั้ง

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน  9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน  9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

 

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว
ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พยาบาล (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 270 ภาคบริกรโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัตนครราชสีมา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล)
1.2 พยาบาล (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 338 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรปัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล)
1.3 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 94,404 ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรปัณฑิต สาขวิชาจุลชีวริทยาชีววิทยา,ชีวเคมี,มี,ทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์
1.4 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 291,292 ภาศบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิศการแพทย์ (ถ้าไม่มีใบประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี)
1.5 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 271 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สายาเทคนิคการแพทย์ (ถ้าไม่มีใขประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี)
1.6 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)เลขที่ตำแหน่ง 7 1 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
1.7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิปัติการ (ชั่วคราว)เลขที่ตำแหน่ง 71 ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนุปลาย
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และโรคต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี สำหรับเพศขายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุน
(2)  มีความเลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปตยตามรัฐรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำหนด
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาขาดไทยหรือหน่วยงานอื่น
(ข) โรคต้องห้าม
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 

3. การรับสมัคร

3.1 กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น. ไม่
เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https//blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ >
ร่วมงานกับเรา
2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https//blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา > ใบสมัคร
และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น
ในรูปแบบ "PDF File" โดยรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hnbc.recuit@redcross.or.th
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^