งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2566

26 มี.ค. 2566 เวลา 23:19 น. 3,178 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ทาง โรงพยาบาลสวนปรุง ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ซึ่งสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2566  รายละเอียดดังนี้
 

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป
 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาเฉพาะ (ก) จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มวิชาเฉพาะ (ก) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มบริการ จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา กลุ่มบริการ
1.6 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริการ
1.7 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มบริการ จำนวน 11 อัตรา
 

2. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร.

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศการสรรหา หรือ
การเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็น
หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น

*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.suanprung.go.th
หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 22 - 31  มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ ww.suanprung.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน"
โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารใบสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศฯ และจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร
อุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50100 ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2566 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยใบสมัครที่ส่งหลังวันที่
31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^