งานราชการล่าสุด

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2566

26 มี.ค. 2566 เวลา 22:45 น. 22,800 ครั้ง

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา เงินเดือน 18,000 วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2566

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.1ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเจฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรึ จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการ
ประมง ทางชีวิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
ทางประมง ทงเพะลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศสตร์ ทาวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีวิวิทยาอุดสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป
ทางชีววิทยาทางน้ำ ทาชีวิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์
ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิขาใดสาขาวิซ่าหนึ่ง ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรม
อาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทคโนโลยีกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (เรียบเรียงโดย ทีมงานจ๊อบไทยดีดี https://www.jobthaidd.com)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวิวิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี
 
 

1.3 ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรึ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 

1.4 ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

กลุ่มงานบริการ

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี
 

1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขวิชาการบัญชี สาขาวิซาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิซาเลขานุการ สาขาวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน สาขาวิซา
เทศโนโลยีคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับคำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก...
รับรอง ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

1.8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับคำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง ในสาขาวิชาไฟฟ้กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
 

1.9 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 
 

2. การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทาง
อินเทอร์เน็ด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 12 มบายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
- เปิดเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ "พนักงานราชการ"
 

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมประมงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์
https://fisheries. thajobjob.com เลือกหัวข้อ "พนักงานราชการ" หรือ http:/wwwa.fisheries.go.th/personnel-
recruitment เลือกเมนู "บริการ" เลือกหัวข้อ "รวมเรื่องพนักงานราชการ"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 93 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^