งานราชการล่าสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566

25 มี.ค. 2566 เวลา 12:46 น. 3,070 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.)ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพเทคนิ (ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียปัตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียปัตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญช้ สาขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือทางกรบัญชี ทงบหารธุกิจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิวิศวกรรมสถาปัตยกรรม สาขาวิชา เทคนิคการจัดสรรงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาตั้งกล่าวข้างต้น ด้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ หรือเทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชากรบัญ สขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ สาขา
วิชาโยธา สขาวิชาเทคนิคสถปัตยกรรม สขาวิชากรก่สร้าง สขาวิชาฟฟ้กำลัง สขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมปัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ป.ช. หรือเยบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาใด สาขวิชาหน็งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทาง
ช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทาง ช่างก่อสร้าง ทางช่างยนตํ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขา
วิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและทงใดทางหงหรือหลายทางงกล่าวข้างต้น
2. ด้รับประกาศนียปัตรชาชีพเทคค (ปภท. หรืออนุปญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียปัตยมศึกษาตอนปลายหรือเยบเท่า หรือเยบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขวิชาเทคนิค สถปัตยกรรม สาขวิชาเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล สาขวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอกส์ สาขาวิชาเทคนิค เครื่องเย็น
และปรับอากาศ สาขวิชาเทคนิควิศวกรรมคอมวเตอร์ สาขาวิชาหน็งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์ การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
และทางใดทางหน็งหรือหลายทางตั้งกล่าวข้างต้น
3. ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรืออนุปริญญหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียปัตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเยบเท่า หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลห: สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชากรก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขวิชาหนึงวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวข้างต้น

4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเยวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างนทีเทียบได้ในระตับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5 ตำแหน่งเภสัชกร
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมปัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทียบได้ในระบเดียวกัน ในสาขาภสัชศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้น
หนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างนที่เยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเภสัชศาสตร์แล ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้น
หนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 

2. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
ตึก 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)


ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^