งานราชการล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

30 มี.ค. 2566 เวลา 09:29 น. 55,281 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 65 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน 11 อัตรา
1.2 นายทหารประทวน      จำนวน 11 อัตรา
1.3 พนักงานราชการ        จำนวน 43 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นผู้ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
4. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 4 และ 6 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการสอบ
คัดเลือก จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง 

2.การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ได้ที่เว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร :

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^