งานราชการล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

30 มี.ค. 2566 เวลา 09:29 น. 63,373 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 65 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน 11 อัตรา
1.2 นายทหารประทวน      จำนวน 11 อัตรา
1.3 พนักงานราชการ        จำนวน 43 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นผู้ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
4. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 4 และ 6 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการสอบ
คัดเลือก จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง 

2.การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ได้ที่เว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร :

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^