งานราชการล่าสุด

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา แต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

26 ม.ค. 2566 เวลา 20:45 น. 1,877 ครั้ง

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ  6 อัตรา แต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ  6 อัตรา แต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด
ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับหัสดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพรหมคีรี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล
กำหนดระบบและวิธีการต้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการ
สอนและอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิซาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาต
หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

1.3 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กำหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง
ระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

2.การรับสมัคร
 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

2.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทาง
www.nakhensihealth.org เท่านั้น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะไม่มีบริการพิมพ์แบบฟอร์มรับสมัครให้ ณ จุดรับสมัคร
2.2  เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแหร่กระจายเชื้อ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมากรอกใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนนำใบสมัครมายื่น และสามารถ
นำใบสมัครมายื่นด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะวันเวลาทำการ  ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา


สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" ปี 2566


วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสิทธิผ่านเช็คที่นี่


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^