งานราชการล่าสุด

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา*

30 พ.ย. 2565 เวลา 10:19 น. 11,322 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา*นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง. (ปริญญาโท) พนักงานเศรษฐกร พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานวิชาการแผนที่ ภาพถ่าย พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานพัสดุ พนักงานผังเมือง พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องยนต์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1.1 ตำแหน่ง : พนักงานนิติกร
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 
1.2ตำแหน่ง : พนักงานเศรษฐกร
เงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
1.3 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
เงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง แผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
 
1.4 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 
1.5 ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน 1  ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 
1.6 ตำแหน่ง : พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 
1.7 ตำแหน่ง : พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาทาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 
1.8 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
เงินเดือน : 1 ตำแหน่ง
จำนวน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสายาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
สายาวิขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด่
สาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
 
1.9 ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการแผนที่ - ภาพถ่าย
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพ
 
1.10 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 1 ตำแหน่ง
จำนวน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา
 
1.11 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
เงินเดือน :  13,800 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 
1.12 ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
เงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 
1.13 ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์แบบ
เงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 
2. การรับสมัคร
รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน"

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีฯ (Point System) ครั้งที่ 12 เช็กรายละเอียดด่วน


ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 829 อัตรา


กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^