งานราชการล่าสุด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65

15 พ.ย. 2565 เวลา 13:30 น. 43,477 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัตสอบดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่ำาง ๆ จนวน 7 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ
รวม 15 อัตรา โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดามแนบท้ายประกาศนี้

(1) ตำแหน่งที่รับสมัคร
รหัสคุณวุฒิ 01 สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเตือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เปีนต้น
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) โดยใช้ MongoDB เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการฟัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET, Java,
Python เป็นต้น
- มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL ในการพัฒนา และการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
- มีความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รหัสคุณวุฒิ 02 สังกัดฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำานวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,850 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เปีนต้น
มีความรู้ในกรจัดฐานข้อมูลแบบไม่เชิงส้มพันธ์ (NoSQL) โดยใช้ MongoDB เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET, Java,
Python เป็นต้น
- มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NoSQLในการพัฒนา และการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
- มีความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 03 สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 15,840 บาท อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security), ความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Security)
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall, IPS, WAF, NAC
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ IS027001
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
- มีความรู้ความเข้าใจประเภทของภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Cloud Security
- สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้
- สมารถทำงานในสภาวะที่กดต้นได้
- มีทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
รหัสคุณวุฒิ 04 สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล จำนวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
- มีความรู้ความสามารถในกรฟัฒนา Front End Software ด้วย .Net Framework และ Net Core เช่น C#,
C#.NET, VB.Net, ASP.Net หรือ Front-end JavaScript Framework (Angular) เป็นต้น หากมีความรู้ความ
เข้าใจ React, Vue, React Native, Flutter จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Back End Software ต้วย Net Framework และ Net Core เช่น Web
Service/NWeb Application, Rest API, Web Service/Soap & Rest Service เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการฟัฒนาด้วย HTML5, CSS3, JavaScript
มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache
มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิปัติงานนอกเวลาปกติและเตินทางไปปฏิปัติงานต่างจังหวัดได้
รหัสคุณวุฒิ 05 สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษกรคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการจูงใจ โน้มน้าว และต่อรอง
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของ ปณท
- มีความทุ่มเทในการทำงาน
- มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ แนวทางการทำงานด้านอื่น ๆ

รหัสคุณวุฒิ 06
สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า
จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเตือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมฟันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
- มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ iOS, Android และบน Windows
- มีความสามารถด้าน Data Analytics, Data Science, Machine learning และ Big Data
- มีความสามารถในการสร้างรายงานและ Dashboard ด้วย Tableau, Excel
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รหัสคุณวุฒิ 07 สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3
ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ (สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์บางรักเลขที่ 4 ตรอกกัปตันบุซ ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
ประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

(2). การสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกรอกใบสมัคร
เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว"
และไปที่ "สมัครงาน - ประกาศ" หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com
เลือกหัวข้อ "สมัครงาน" และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร
เลือกคุณวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูล
ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน สำหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้นก็ได้
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 829 อัตรา


กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^