งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค.65

18 ก.ย. 2565 เวลา 09:02 น. 14,163 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค.65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค.65

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร
---------------------------------------
ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานธนาคาร
ปีบัญชี 2565 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
1. ต าแหน่งที่เปิดรับ ผู้อานวยการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(เทียบเท่าส านัก) จ านวน 1 อัตรา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ก าหนดเป้าหมายและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2.2 ก าหนดกรอบ กระบวนการ และมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 วางแผน พัฒนา และทบทวนนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และแนวปฏิบัติด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของธนาคาร สามารถรักษาความลับของข้อมูล
(Confidentiality) รักษาความถูกต้อง (Integrity) และรักษาเสถียรภาพความมั่นคง (Availability) เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดทางธุรกิจ
2.4 บริหารจัดการงานเฝ้าระวังการโจมตีระบบงาน และภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
วางแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการกอบกู้ระบบงานหลัก (Disaster Recovery
Plan) เพื่อกู้ระบบยามฉุกเฉิน
2.5 บริหารจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis and Management)
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมีปัญหา และ
กระทบกับการด าเนินธุรกิจ
2.6 น าเสนอผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน นโยบาย งบประมาณ
อัตราก าลัง และการบริหารจัดการผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก (IT Outsource)
เพื่อขอดาเนินการอนุมัติ และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนัก (Awareness) ในความส าคัญเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้
ไอทีในการปฏิบัติงาน
2.8 ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
2.9 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือ
ได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.12 ปัจจุบันไม่ด ารงตาแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
4.1 อายุไม่เกิน 45 ปี
4.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
4.3 มีคุณสมบัติความเป็นผู้น าและมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ หรือผู้จัดการบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.4 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การวางแผนตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) การกอบกู้ระบบงานหลัก (Disaster Recovery Plan)
และการวางแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
4.5 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
หรือการตรวจสอบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit)
4.6 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
4.7 มีความรู้พื้นฐานด้านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
Firewall, IDS/IPS, SIEM, Anti-Virus, Virtual Private Network, Cryptography, Vulnerability Assessment
และ Penetration Testing เป็นต้น

4.8 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ
ขั้นตอนการเจาะระบบโดยแฮกเกอร์ (Cyber Kill Chain) ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Laws)
4.9 มีความรู้และประสบการณ์การจัดท าข้อตกลงระดับในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Level Agreement and Contract) และ
การเจรจาต่อรองส าหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง (Vendor Negotiation)
4.10 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบการด าเนินงาน หรือมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Framework and Standard) ต่าง ๆ เช่น ISO/IEC 27001,
COBIT, PCI-DSS CMMI หรือ NIST
4.11 มีใบรับรองด้าน Information Technology และ Information Security ในระดับ
บริหารจัดการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND,
ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CSX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.12 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL
(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. การรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 โดยส่ง Resume
ไปที่อีเมลของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th หรือสมัครผ่านเว็ปไซด์ https://www.jobtopgun.com/
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแนบเอกสารดับต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF File
5.2.1 Resume
5.2.2 ส าเนา ปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
5.2.3 ส าเนา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
5.2.4 ส าเนา Certificate ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
หากมีผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายเวลาการรับสมัครเพื่อให้ได้จ านวน
ที่สามารถพิจารณาคัดเลือกได้ หรือจัดจ้างบริษัทที่สามารถจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาท างานให้กับธนาคารได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน
โดย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุดซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้ โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2565 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334

ประกาศรับสมัคร

 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^