งานราชการล่าสุด

(ลิ้งค์เว็บไซต์ ) สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภาค ก 2565 เช็กรายชื่อได้ทีนี่

10 ส.ค. 2565 เวลา 22:05 น. 4,356 ครั้ง

(ลิ้งค์เว็บไซต์ ) สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภาค ก 2565 เช็กรายชื่อได้ทีนี่นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภาค ก 2565 เช็กรายชื่อได้ทีนี่

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจำปี  2565  ซึ่งดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 21  มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบ
ตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 รายชื่อผู้สมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาสตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรอง
ตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามช่องทาง
การชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้
ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ได้ทาง e-mail : exam@ocsc.ฐo.th ภายในวันที่ 19  สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฎว่า
ได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาคำร้องของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ได้ทางอินเทอร์เน็ต

อ่านประกาศ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

 ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 02 นครปฐม
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 08 ลำปาง
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 14 นครศรีธรรมราช
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 15 สงขลา
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 •  ระดับปริญญาตรี
 •  ระดับปริญญาโท

เช็ครายชื่อผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^