งานราชการล่าสุด

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2565

07 ก.ค. 2565 เวลา 15:54 น. 94,043 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก การประปาส่วนภูมิภาค

รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่
กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 69 อัตรา และอัตราสำรองจำนวน 4 ตำแหน่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร. สังกัดพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณวุฒิและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร พื้นที่ปฏิบัติงานมีรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
โดยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เตือน ตามระเบียบ
กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างเป็นพนักงาน พ.ศ. 2522 (นับถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็น
วันปิดรับสมัคร)
2.2 กรณีเป็นหนักงาน กปก. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
2.3 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
2.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
2.5 ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน
การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.6ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว
จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศ
เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับ
คุณวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่
ปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

 เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครในตำแหน่งใดดำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นและการสมัคร
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้ว
2) กปภ. มีการจัดก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมในการนำไปใช้เพื่อการดำเนินการดังกล่าว โดย กปภ.จะรักษา
ข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเบ็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กหรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัคร จงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตามประกาศรับสมัร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารการสมัครที่ส่งมาทางระบบออนไลน์ไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมีคร กปภ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานด้วย
5) ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กปภ.จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ตันและ กปภ.จะไม่บรรจุเป็นพนักงาน และ/หรือเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงาน
6) ผู้สมัครต้องพิจารณาพื้นที่การปฏิบัติงานก่อนการสมัคร เนื่องจาก กปก. มีข้อจำกัดในการโยกย้าย
และการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในพื้นที่ตามหน่วยงานต้นสังกัดที่สมัครสอบ จำนวนตามสังกัดที่เปิดรับสมัครสอบ
  • สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา (กรุงเทพ,สงขลา)
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 21 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 14 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 15 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 16 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 3 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 2 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จำนวน 5 อัตรา
  • การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จำนวน 5 อัตรา
ส่วนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตามเอกสารประกาศ

พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10
แนบท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และการประป๋าสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา
3. การประป๋าส่วนภูมิภาคเขต 3 และการประป๋าสาขาในสั่งกัดอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ราชบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
4. การประป๋าส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประป๋าสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี
ระนอง ชุมพร ฟังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 แลการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง
ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 แลการประปสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุตรธานี เลย
หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองปัวสำภู และบึงกาฬ
8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 แลการประปสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
9. การประป๋าส่วนภูมิภาคเขต  และการประป๋าสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ สำปาง และสำพูน
10.การประปาส่วนภูมิภาคขต 10 และการประปาสาขาในสังกัดอยุ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

- เปิดรับสมัครทาง Intemet ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- เข้าไปที่เว็บไซต์
- กรอกข้อความและอัพโหลดไฟส์เอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดการสอบ ระเบียบการในการสอบ ห้องสอบของแต่ละตำแหน่งกำหนดการสอบข้อเขียน

ในวันที่ 5 สิหาคม 25265 ทาง ww.pwa.co.thและ http://pwajobthaigov.com
(เฉพาะผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว) หากตรวจ จพบว่า ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ตัน

กำหนดสอบข้อเขียน
วันที่ 13 สิหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต


ประกาศรับสมัคร  | ลิ้งค์เว็บไซต์สมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 110 อัตรา


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566


กรมชลประทาน "เปิดรับสมัครงาน 86,000 คน(ทั่วประเทศ) ประจำปี 2565 เช็กรายละเอียดด่วน!!!


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับรากชาร 54 อัตรา


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565 แล้ว!!


กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 103 อัตรา


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^