งานราชการล่าสุด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 9 ส.ค. 65

06 ก.ค. 2565 เวลา 05:51 น. 4,227 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 9 ส.ค. 65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
#1.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน :     17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยียาง ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

#2.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน :     17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

#3.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน :     17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับระดับปริญญาโท

#4.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน :     15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1)ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า

#5.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด) จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน :     15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1)ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และ
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า

#6.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน :     15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า

#7.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน :     15000 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1)ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และ
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

#8.ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน :     15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง :     
(1)ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม
ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์
https://www.dss.go.th/index.php/job/officer/examdss2565 หัวข้อ "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ" หรือ http://dssjobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^