งานราชการล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 31 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 11 -21 กรกฎาคม 2565

04 ก.ค. 2565 เวลา 10:38 น. 25,100 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 31 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 11 -21 กรกฎาคม 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 31 อัตรา  ตั้งแต่ 11 -21 กรกฎาคม 2565
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่รับสมัคร

# 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ส. ในสาขาวิชาการบัญชี สำขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขา
วิชาการจัดการทั่วไป สขาวิชากรจัดกรธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ราฟิก สาขวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขวิชาเทคนโลสารสนเทศ สาขาวิชากรจัดการทพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

# 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี จำานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

# 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแถะแผน จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหรรัฐกิจ (รัฐประศาสศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา
ทางพืชสวน ทางโรคพืช ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทางส่งสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

# 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาต ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

# 5. ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติฉพาแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญต ในสาขวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์

# 6. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาต ในสาขาวิชา ดังนี้ตำแหน่งสาขาวิชากษตศาสตร์ตำแหน่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางก็ฏวิทยา ทาง
ชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตำแหน่งสาขวิชาวิทยาการสั่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตำแหน่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชตำแหน่งสาขาวิชา
เทคโนโลกรผลิตสัตว์ตำแหน่งสาขวิชาเทคโนโลยีอหารตำแหน่งสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์กษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทงธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ อุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสั่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนากรชุมชน ทางกรอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทงเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์กษตร ทางกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตรตำแหน่งสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

# 7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างนทีเยบเท่าได้ในระตับ เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

#หน่วยกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
1. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร

3. เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ เกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ หลังการเก็บ เกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 21  กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
เปิดเว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)"


- ประกาศรับสมัคร หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร  หน่วยกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^