งานราชการล่าสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 73 อัตรา

29 มิ.ย. 2565 เวลา 18:45 น. 3,117 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 73 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 ตำแหน่ง 73 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 6-12  กรกฏาคม 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เรียบเรียงโดย จ๊อบไทยดีดี

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 9 อัตรา
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักจิตวิทยา  จำนวน 2  อัตรา
 4. นักกายภาพบำบัด  จำนวน 4 อัตรา
 5. นักโภชนาการ  จำนวน 2 อัตรา
 6. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 8. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา
 9. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา
 17. พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา
 18. พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
 19. พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 21. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
 22. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 3 อัตรา
 23. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 24. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
 25. พนักงานเปล  จำนวน 2 อัตรา
 26. พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
 27. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
 28. พนักงานบริการ  จำนวน 5 อัตรา
 29. พนักงานบริการ(รปภ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
1.นักวิชาการสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม/การกีฬา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.นักจิตวิทยา
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

4.นักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด ละได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


5.นักโภชนาการ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ตังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ

6.นักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิศการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์  #เรียบเรียงโดยจ๊อบไทยดีดี


7.นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษธูศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว

8.นักวิชาการพัสดุ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9.นักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม


10.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). ได้รับประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์
แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา
สามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสม
2). ได้รับประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา
เชลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษา
วิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสม

11. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2). ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

12.เจ้าพนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1.)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิซาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

13.เจ้าพนักงานพัสดุ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

14.ผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ ความสามารถหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันต
แพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็น
มาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
2). ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1
ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ #เรียบเรียงโดยจ๊อบไทยดีดี

15.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2). ได้รับวุฒิประกาศนียปัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

16.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2). มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน
นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

17.พนักงานช่วยการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

18.พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19. พนักงานเก็บเงิน
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
ในระดบเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

20.พนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2).ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ บริหารธุรกิจ

21. พนักงานประจำห้องทดลอง
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

22.พนักงานบัตรรายงานโรค
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

23.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
๒.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอย่างที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน

24.พนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
3). ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ

25.พนักงานเปล

มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
26.พนักงานซักฟอก

มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
27.พนักงานเกษตรพื้นฐาน


มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
28.พนักงานบริการ
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1).มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
3). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซา
พณิชยการ บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกันหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

29.พนักงานบริการ(รปภ.)
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1). มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตันหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
3). ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประซาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกันหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 6-12  กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^