งานราชการล่าสุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ จำนวน 191 อัตรา เช็กตำแหน่งว่างเลย!!

28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:12 น. 26,028 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ จำนวน 191 อัตรา เช็กตำแหน่งว่างเลย!!นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 191 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง
สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงนตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อ
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 อัตรา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จำนวน 102 อัตรา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  จำนวน 16 อัตรา

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 81 อัตรา
คุณวุฒิแถะคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
- เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง
* หมายเหตุ:พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิ
ให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
- ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย
หรือสักยันต์ปรากฏให้ห็น ไม่มีแผลเป็นน่รังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึงสั่งคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงานบนเสาไฟฟ้ หากพบว่าเป็นโรคตังกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้างPEA(เฉพาะผู้
ทีผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
- สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบ
สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
- ไม่กลัวความสูง สามารถปั่นเสาทำงานบนที่สูง 8 - 12 เมตรได้
- สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิปัติงานต่างจังหวัดได้
อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมปัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้นระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 18 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
- ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวคลาย
หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานขนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์พิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์)
อง หากในวันสอบสัภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท บุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
- ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยืนใบสมัคร
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย
หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เกถอนออกจากการสมัค หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์)
อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์
 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (ตามเอกสารแนบ)

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (ตามเอกสารแนบ)


สถานที่สมัครสอบ

โดยเปิดรับสมัครวันที่เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


ประกาศรับสมัคร
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

- เอกสารอื่นๆ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^