งานราชการล่าสุด

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565

28 มิ.ย. 2565 เวลา 08:55 น. 30,336 ครั้ง

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 - 27  กรกฎาคม 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 98 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมคุมประพฤติ

รายละเอียด
ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ
ด้วย กรมคุมประพฤติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  จำนวน 71 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชา
อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง 1 เขตพื้นที่ 1 ศูนย์สอบ และสมัครได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ดังนี้
ตำแหน่ง
1) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เขตพื้นที่
1) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2) เขตพื้นที่ 1
3) เขตพื้นที่ 2
4) เขตพื้นที่ 3
5) เขตพื้นที่ 4
6) เขตพื้นที่ 5
7) เขตพื้นที่ 6
8) เขตพื้นที่ 9
9) เขตพื้นที่ 8
10) เขตพื้นที่ 9

ศูนย์สอบ
1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
4) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
5) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
6) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
7) ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
8) ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
9) ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมั่ติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร์สอบ กรมคุมประพฤติจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ตัน และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
1.ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 27  กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
2. เปิดเว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ"

ประกาศรับสมัคร

 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^