งานราชการล่าสุด

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา (เงินเดือนสูงสุด 70,000 บาท) ตั้งแต่ 4-12 ก.ค. 65

23 มิ.ย. 2565 เวลา 22:42 น. 9,058 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา (เงินเดือนสูงสุด 70,000 บาท) ตั้งแต่ 4-12 ก.ค. 65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงานประกันสังคม  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร
#1นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตขึ้นไป ในสาขาบริหรธุรกิจ บัญชั พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป


#2 นักจัดการลงทุน ระดับ 3
เงินเดือน 55,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป


#3. นักจัดการลงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมปัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ ปัญชี้ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

#4.นักจัดการลงทุน ระดับ 1
เงินเดือน 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ที่มีคุณสมปัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ ปัญชี้ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

#5. นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมปัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำร็จการศึกษาระดับปริญญาตขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษา
ศาสตร์ (บริหรธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
3. มีประสบกรณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

#6. นักจัดการความเสียงด้านปฏิบัติการอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ปัญชั พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
การบริหารความเสียง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ คศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษา
ศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

#7. นักยุทธศาสตร์การถงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ ปัญชั พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

#8. นักวิเคราะห์การถงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำร็จการศึกษารดับปญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหรธุกิจ ปัญชั พณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

#9. นักวิเคราะห์การถงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

#10. นักวิเคราะห์การถงทุน ระดับ 1
เงินเดือน 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ ปัญชี้ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

#11. นักบัญชีแถะประมวถผลการถงทุนอาวุโส ระดับ 4
เงินเดือน 70,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำร็จการศึกษาระดับปริญญาตขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การปัญช์ บริหรธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์/ทคโนโลสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ รือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุกิจ) หรือสาขาเก็ยวข้องกับลักษณะ
งาน
3. มีประสบกรณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เก็ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

#12. นักสารสนเทศด้านการถงทุน ระดับ 3
เงินเดือน 55,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตขึ้นไป ในสาขาการเงิ การเงินการธนาคาร การปัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์/ทคโนโลสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาทีเก็ยวข้องกับลักษณะ
งาน
3. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

# 13. นักสารสนเทศด้านการถงทุน ระดับ 2
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษารบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การปัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์/ทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาทีเก็ยวข้องกับลักษณะ
งาน
3 มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เก็ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

การรับสมัคร
1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2565
2) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th
3) วิธีสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th ช่องทางเดียว
เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^