งานราชการล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา วันที่ 4 ก.ค. 65

04 ก.ค. 2565 เวลา 08:22 น. 82,366 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา วันที่ 4 ก.ค. 65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

จากที่มีการเปิดรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565

เรียบเรียงโดย จ๊อบไทยดีดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) (งานการประชุม)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี (งานสารบรรณ)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) (งานประชาสัมพันธ์)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี (งานประชาสัมพันธ์)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง  21,000 บาท สังกัดกองกิจการนิสิต
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์
รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

6.ตำแหน่งนักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง  21,000 บาท สังกัดกองกิจการนิสิต
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาจิตวิทยาในทางที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


7.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

8.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี

9.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง  21,000 บาท สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ


11. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 21,000 บาท สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

12.ตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

13.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท  สังกัดสถานพยาบาล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี การเงิน

14. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง  24,000 บาท สังกัดสำนักบริการวิชาการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 8 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. หรือทางเว็บไซต์ http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ"รับสมัครงานออนไลน์" หรือเว็บไซต์ https://ku.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ww.w.person.ku.ac.th หัวข้อ "รับสมัครงาน
ออนไลน์" หรือ เว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 620 อัตรา


ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 -31 พฤษภาคม 2566((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 229 อัตรา


เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน ใช้สิทธิ์ที่ไหน ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^