งานราชการล่าสุด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัคร นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 150 อัตรา

09 มิ.ย. 2565 เวลา 21:58 น. 6,769 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัคร นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 150 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดย จ๊อบไทยดีดีดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
(The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่
รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะ
ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเมือง
อย่างยั่งยืน ให้แก่บุคลากร นิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน ที่ร่วมโครงการ รวมระยะเวลาโครงการ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลและ
หน่วยงานเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)
รวมทั้งสิ้น 150 อัตรา 150 หน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ออกประกาศสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City
Ambassad ors 2 (SCA#2) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
การเปิดรับสมัคร มี 2 ส่วน คือ
(1) รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador)
(2) รับสมัครเมืองที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา
เป็นเมืองอัจฉริยะ)

1. ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador)
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1.1 มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 - 30 บีบริบูรณ์ (ในวันที่สมัคร)
1.1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
1.1.3 ต้องเป็นผู้ว่างงาน หรือไม่มีสัญญาผูกพันกับหน่วยงานอื่นใดตลอดระยะเวลาเข้าร่วม
โครงการ

1.1.4 มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ได้รับ ใบประกาศ วุฒิบัตร หรือ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.5 มีความสนใจงานด้านการพัฒนาเมือง และการประยุกต์ใช้วัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาเมือง
1.1.6 บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
1.1.7 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม รวมถึงไม่เป็นผู้มีประวัติการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
อื่น
1.1.8 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภาพร่างกายหรือ
จิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
1.1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสั่งให้พักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงาน ไว้ก่อนตามกฎหมาย
1.1.10 ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะความผิดวินัย
1.1.12 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1.1.13 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
1.1.14 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด
ตามระยะเวลาโครงกรฯ โดยต้องเข้ร่วมอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นครบถ้วนตามที่กำหนด และจะ
สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2
ในหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่
(Smart City Ambassador)
1.1.15 ได้รับการรับรองจากเมือง (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1.1.16 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด.
(สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco หรือ Scan QR code ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน อัตรารายเดือน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการรับสมัคร
กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ตาม link นี้ https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9 หรือ แสกน QR code นี้ในประกาศ

ประกาศรับสมัคร | ลิ้งรับสมัคร
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 753 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 339 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^