งานราชการล่าสุด

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา

21 พ.ค. 2565 เวลา 22:14 น. 3,901 ครั้ง

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ  12 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมการขนส่งทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2565

1. กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 9 อัตรา (ชาย, หญิง)(อัตราค่าตอบแทน 10,340 บาท)
1.1.1 พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. จำนวน 8 อัตรา
1.1.2 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)(อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท)
1.3.1 ช่างโยธา ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
1.3.2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
1.3.3 ช่างแบตเตอรี่ ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
 

2. คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ, นายทหารประทวนประจำการ
หรือ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่บิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 47 ปี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่สมัคร
2.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป
ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 2, 3และ 4)
2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก
2.3.2.1 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2544 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชกรทหาร พ.ศ.2497 และผู้ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.3.2.2 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4 ตามหลักเกณฑ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เชนติเมตรขนาดรอบอก 76/79 เชนติเมตร
2.3.3 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูง ตั้งแต่ 160 เชนติเมตร ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร และไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่
2, 3, 4 ตามหลักเกณฑ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
2.3.4 ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือผู้มีภาวะผูกพันต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ
2.4 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.6 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.14 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
2.15  สำหรับผู้ที่มีรอยสัก อนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา และคณะกรรมการคัดเลือกฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.
 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
3.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
3.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก
และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

4. วิธีปฏิบัติในการสมัคร
4.1 ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 16.00 ตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ แห่ล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 - 2241 - 0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)
4.2 ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 150 บาท
4.3 การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกับกรมการขนส่งทหารบก ทุกกรณี อาทิ การสมัครสอบ,การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ ให้แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว, กางเกงขายาวสีเข้ม,รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีเข้ม, เครื่องแบบสถานศึกษา หรือ เครื่องแบบหน่วยงานราชการ เว้นการทดสอบร่างกาย สามารถแต่งกายชุดกีฬากางเกงขาสั้นชุดสีสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของรัฐบาล และกองทัพบก อย่างเคร่งครัด


ประกาศรับสมัคร
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดระบบแล้ว!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา


ออมสินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท "สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล" รวมหนี้ได้ เช็กเงื่อนไขเลย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^