งานราชการล่าสุด

กรมที่ดิน ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุตามลำดับ รายงานตัว 30 พ.ค. 65

19 พ.ค. 2565 เวลา 13:25 น. 1,421 ครั้ง

กรมที่ดิน ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุตามลำดับ รายงานตัว 30 พ.ค. 65นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมที่ดิน ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุตามลำดับ
ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่
ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ตามที่กรมที่ดินได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ไปแล้วนั้น


บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 5 ของหลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556  และประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 26 มกราคม 2565  จึงประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิซาการที่ดินปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานที่มีเครื่องหมาย ** หน้าเลขประจำตัวสอบ มีเงื่อนไขว่า "จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ต่อเมื่อ
สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมที่ดิน"

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานที่มีเครื่องหมาย ** หน้าเลขประจำตัวสอบ มีเงื่อนไขว่า "จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ต่อเมื่อ


สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมที่ดิน"
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไข้ได้ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
2. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ คือ
2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้
2.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่กรมที่ดินไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
2.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

3. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มีได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ
รายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
4. ให้ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดในการเข้ารับการบรรจุ ณ กรมที่ดิน
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 150
2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 -2
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 2
4. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 2
6. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 10 (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
7. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 25(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 -7


ทั้งนี้ รายละเอียดรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดเข้ารับการบรรจุ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
กรมที่ดิน หัวข้อ "ข่าวกองการเจ้าหน้าที่"
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


คลิ๊กที่นี่ ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

คลิ๊กที่นี่ กำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดระบบแล้ว!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา


ออมสินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท "สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล" รวมหนี้ได้ เช็กเงื่อนไขเลย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^