งานราชการล่าสุด

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ "รับสมัครเป็นพนักงานราชการ" จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 15 มิถุนายน 2565

21 พ.ค. 2565 เวลา 06:35 น. 5,375 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ "รับสมัครเป็นพนักงานราชการ" จำนวน 18 อัตรา  ตั้งแต่ 1 - 15  มิถุนายน 2565นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 15  มิถุนายน 2565

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ด้วย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ดังนี้
1.1 ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 11  อัตรา
1.2 ช่างโลหะ(กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.5 ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.6 ช่างสี (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.7 พนักงานคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
1.8 พนักงานขับรถทุ่นแรง (กลุ่มงานบริการ) จำนวน  1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่ไม่เกิน 40 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิซาทหารชั้นปีที่ 3 แล้ว
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) BMI = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม)/ส่วนสูงยกกำลังสอง(หน่วยเป็นเมตร) ไม่เกิน 32)
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามผนวก ข

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ในหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" หัวข้อย่อย "รับสมัครพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
และสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิริวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หรือถ้าต้องการทราบรายละเอียดต่าง ๆ
ติดต่อได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3678-5970 ถึง 9 ต่อ 36350 หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
พันโทหญิง วันเพ็ญ  เกียรติอมรรักษ์ หัวหน้าแผนกกำลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 19-0991-4326 และ พันตรีหญิง เพ็ชรไพลิน ปานพรหมมาศ ประจำแผนกกำลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6133-3898
(ในวันและเวลาราชการ)

การยื่นใบสมัคร
ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามผนวก ค พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานตามข้อ 5.2 ได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่ วันพุธที่ 1 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565


ประกศรับสมัคร
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดระบบแล้ว!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา


ออมสินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท "สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล" รวมหนี้ได้ เช็กเงื่อนไขเลย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^