งานราชการล่าสุด

มาแล้ว กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

23 ก.พ. 2565 เวลา 21:05 น. 1,462 ครั้ง

มาแล้ว กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
มาแล้ว กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 101,350 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1)โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
2)โรงพยาบาลราชวิถี 3 อัตรา
3)โรงพยาบาลเลิดสิน 6 อัตรา
4)สถาบันโรคผิวหนัง 5 อัตรา
หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

3) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือได้รับได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 112 อัตรา
เงินเดือน 59,680 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1)โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา
2)โรงพยาบาลราชวิถี 50 อัตรา
3)โรงพยาบาลเลิดสิน 44 อัตรา
4)สถาบันโรคผิวหนัง 14 อัตรา
5)โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 2 อัตรา
หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 34 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1)โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา
2)โรงพยาบาลราชวิถี 8 อัตรา
3)โรงพยาบาลเลิดสิน 8 อัตรา
4)สถาบันโรคผิวหนัง 16 อัตรา
หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาสาธารณสุข สาขาเวชวิชาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์ แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาสาธารณสุข สาขาเวชวิชาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^