งานราชการล่าสุด

คำถามที่พบบ่อย ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

08 พ.ย. 2564 เวลา 05:31 น. 1,097 ครั้ง
Advertisement

คำถามที่พบบ่อย ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Advertisement
จากที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ผู้ช่วย 483 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 -23 พฤศจิกายน 2564 เชื่อว่าทุกคนต้องมีคำถามมากมายในหัวอย่างแน่นอน และมาดูคำถามยอดฮิตกัน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู
คำถามข้อที่ 1
Q : ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบได้ไหม
A : ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาสามัญ ได้แก่ กลุ่มวิชา 101 – 110 (10 กลุ่มวิชา) : รายชื่อกลุ่มวิชาดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (1) จะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3) หนังสือรับรองสิทธิ
(ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 5)
โดยต้องได้รับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) และยังไม่หมดอายุ จึงจะสามารถสมัครสอบได้
2. กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน
ได้แก่ กลุ่มวิชาอื่น ๆ จำนวน 66 กลุ่มวิชา นอกเหนือจากกลุ่มวิชาในรหัส 101 – 110 : รายชื่อกลุ่มวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)
ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วันที่สมัคร สามารถสมัครสอบได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะขออนุมัติคุรุสภา เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 2 ปี ให้แก่ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการบรรจุในกรณีดังกล่าวจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป)

คำถามข้อที่ 2
Q : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีอายุ 2 ปี) สามารถนำมาใช้ในการสมัครสอบได้หรือไม่
A : หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีอายุ 2 ปี) ไม่สามารถใช้สมัครสอบได้
เนื่องจาก คุรุสภาออกให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องการให้บุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถเข้าประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้ การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นของบุคคลได้

คำถามเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำถามข้อที่ 1

Q : เรียนจบสาขา XXX มา จะสามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชา XXX ได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบอย่างไร
A : ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตรวจสอบ ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง(2) ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 ว่าสาขาวิชาที่ผู้สมัครต้องการจะสมัคร กับสาขาวิชาที่ตนเองจบมานั้นตรงกับตัวอย่างคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้
(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

กรณีที่ 1 : คุณวุฒิของผู้สมัคร ตรงกับตัวอย่างคุณวุฒิฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้
หากคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับตัวอย่างคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครได้ โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนังสือรับรองหน่วยกิตเช่น
ตัวอย่างที่ 1 : ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาวิชา “ภาษาไทย” และต้องการสมัครสอบในกลุ่มวิชา 101 : ภาษาไทย ในกรณีนี้สาขา ภาษาไทย มีระบุอยู่ในตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบได้ โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนังสือรับรองหน่วยกิต
ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

ตัวอย่างที่ 2 : ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และต้องการสมัครสอบในกลุ่มวิชา 106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในกรณีนี้สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีระบุอยู่ในตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ กลุ่มวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบได้ โดยไม่ต้องนับหน่วยกิตหรือมีหนังสือรับรองหน่วยกิต
กรณีที่ 2 :
2.1 กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ เช่น
ตัวอย่างที่ 1 : ผู้สมัครจบการศึกษาในคุณวุฒิ อุตสาหกรรมศิลป์ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา และประสงค์สมัครสอบ ในกลุ่มวิชา/ทาง 201 ช่างยนต์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดตัวอย่างคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาในกลุ่มวิชาช่างยนต์ ได้แก่ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)
ตัวอย่างที่ 2 : ผู้สมัครจบการศึกษาในคุณวุฒิ การบริหารธุรกิจ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา และประสงค์สมัครสอบ ในกลุ่มวิชา/ทาง 301 การบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาในกลุ่มวิชาการบัญชี ได้แก่ การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
2.2 กรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก แล้วแต่กรณี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน
เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา แต่หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน
ทั้งนี้ ผู้สมัครในกรณี 2.1 และ 2.2 จะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตซึ่งสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกของผู้สมัคร มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศรับสมัคร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้
1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิต ในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิต ในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

คำถามข้อที่ 2
Q : หากคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการรับสมัคร สามารถใช้คุณวุฒิในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่เป็นคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการรับสมัครกำหนดไว้ มาใช้สมัครได้หรือไม่
A : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขัน เฉพาะคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เท่านั้น
..............................................
คำถามข้อที่ 3
Q : วุฒิที่จบมา เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองหรือไม่ ต้องตรวจสอบอย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” แล้วกดเลือก “ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง” หรือทางเว็บไซต์ http://qualification60.otepc.go.th/ ซึ่งคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด สามารถนำไปใช้ประกอบการรับสมัครสอบแข่งขันได้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ ให้ผู้สมัครสามารถสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษาว่าเคยเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่สถาบันเปิดสอนหรือไม่ หรือหากผู้สมัครตรวจสอบแล้วพบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิ ขอให้ผู้สมัครเร่งรัดดำเนินการแจ้งสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา ดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิโดยเร็ว เพื่อให้ทันก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิของการสมัครสอบแข่งขัน (ดูวิธีการค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3)
..............................................
คำถามข้อที่ 4
Q : วิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทำอย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถศึกษาวิธีค้นหาและจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3
..............................................
คำถามข้อที่ 5
Q : หากค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองในระบบแล้วไม่เจอคุณวุฒิของตนเอง ต้องทำอย่างไร
A : ในกรณีที่ไม่เจอข้อมูลในระบบ ให้ผู้สมัครสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จากข้อมูล “รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนมีนาคม 2543 /รวมเล่มเดือนกันยายน 2547 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48” ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านล่างของเว็บไซต์ระบบสืบค้นคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง http://qualification60.otepc.go.th/ ในกรณีที่ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดในระบบแล้ว ยังไม่พบข้อมูลคุณวุฒิของตนเองให้ติดต่อสอบถามสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา หรือสอบถาม สำนักงาน ก.ค.ศ. โทร. 02-280-2840
..............................................

ถามเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร
คำถามข้อที่ 1
Q: ข้าราชการ สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
A: ผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการสามารถสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
..............................................
คำถามข้อที่ 2
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง, คุณสมบัติผู้สมัครสอบ, วุฒิการศึกษา และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
A: ให้ผู้สมัครสอบอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ รวมถึงคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดก่อน หากไม่พบข้อมูล หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทร. 02-026-5555 ต่อ 1321
..............................................
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร
คำถามข้อที่ 1
Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/
..............................................
คำถามข้อที่ 2
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้านาม หรือ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร
A: ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐาน มาที่ E-mail : rcheewa64@gmail.com
ภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) ในวันและเวลาราชการ
..............................................

คำถามข้อที่ 3
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A: หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้านาม หรือ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผิด จะไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือแก้ไข/อัพโหลดเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้อีก และไม่สามารถทำการสมัครใหม่ได้ ผู้สมัครจึงพึงระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ใน การสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด กรณีผู้สมัครบันทึกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน อันส่งผลให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
..............................................
คำถามข้อที่ 4
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
A: ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นำใบแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) ชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น.
ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
.............................................
คำถามข้อที่ 5
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
A: ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท / ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน
โดยจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
..............................................
คำถามข้อที่ 6
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด A: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://ipa.vec.go.th/ หรือเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/
..............................................


สำหรับท่านใดที่อ่านและเข้าใจเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดการสมัครต่อได้ที่นี่

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา


ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. วงเงิน 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตราIELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^